تعیین زون تراستی در ساختار فرورانشی مکران، با استفاده از مدل سازی حرارتی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1781-NIGS
نویسندگان
1دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
2استاد ژئوفیزیک، گروه علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران
چکیده
در تحقیق حاضر با استفاده از هندسه ی حاصل از مطالعات توابع گیرنده در راستای پروفیل لرزه نگاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، ساختار حرارت در منطقه ی فرورانش مکران با حل معادله ی انرژی به روش حجم محدود و با فرض برقراری شرایط مانا محاسبه شد. سپس با در نظر گرفتن لرزه خیزی منطقه و نیز محل تلاقی منحنی های همدمای C⁰ 100-150 و C⁰ 350-450 با سطح ورق فرورانشی حد بالایی و پایینی زون تراستی برای منطقه مکران محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل سازی عددی، حد بالایی در فاصله ی 60 کیلومتری از پیشانی دگرشکلی و در عمق 15 کیلومتر و حد پایینی گسله ی مگاتراستی مکران درفاصله ی 300 کیلومتری از پیشانی دگرشکلی و در عمق 40 کیلومتری قرار دارند. این اطلاعات نقش بسیار کلیدی در زون بندی لرزه ای برای تهیه نقشه های خطر زلزله استان سیستان و بلوچستان و نیز دید کلی در ارتباط با بزرگای زمین لرزه ی احتمالی در منطقه خواهند داشت.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of Thrust Zone in Makran Subduction Using Thermal Modelling
Authors
Matin Khaledzadeh, Abdolreza Ghods
Abstract
We calculated the thermal structure in Makran subduction zone by solving the energy equation in 2D using finite volume method and assuming the steady state condition. For this purpose we used the geometry of the subducting slab as extracted from the receiver function analysis along the IASBS temporary seismic array. Then we determined the updip and downdip of Megathrust zone by considering the seismicity related to megathrust zone and intersection between 100-150⁰C and 350-450⁰C isotherms and the subducting slab interface. The Megathrust updip locates 60 km north of the deformation front in Makran subduction system in the depth of 15 km and the downdip locates 300 km north of the deformation front in the depth of 40 km. These information will play a key role in estimating the maximum magnitude of possible megathrust event in the region and preparation of earthquake hazard maps of the region.
Keywords
Megathrust, Subduction, Makran, Thermal Structure, Basalt-Eclogite phase transition, Numerical modelling