بررسی ساختارهای عمیق سرعت موج برشی و چگالی و برآورد تغییرات عمق موهو در منطقه مکران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1172-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه، با اعمال الگوریتم زنجیره مارکو مونت-کارلو بر روی داده های سرعت گروه امواج سطحی ریلی و سپس استفاده از نتایج آن به عنوان اطلاعات اولیه در وارون داده های گرانی، تصاویر سه بعدی با دقت و رزولوشن بالا از ساختار عمیق سرعت موج برشی، تغییرات چگالی و تغییرات عمق موهو در زون فرورانش مکران به‌دست می آید. دلیل استفاده از داده های گرانی این است که به تغییرات عمقی چگالی، حساسیت بیشتری نسبت به داده های سرعت گروه امواج سطحی ریلی دارند. نتایج به دست آمده از داده های واقعی نشان‌ از افزایش تدریجی ضخامت پوسته از جنوب به شمال در زون مکران است و مقدار بیشینه آن، حدود 45 تا 50 کیلومتر در زیر آتشفشان تفتان-بزمان قرار دارد. گسل میناب به‌ منزله حاشیه غربی منطقه مکران، پوسته ضخیم تنگه هرمز را از پوسته کم‌‌ضخامت پیش‌‌کمان مکران جدا کرده است. چگالی و سرعت بالای موج برشی در پوسته دریای عمان هم حاکی از اقیانوسی بودن آن دارد که با حرکت به سمت شمال و قاره ای شدن پوسته، هم کاهش می یابند.
کلیدواژه ها
 
Title
Image the deep structure of shear wave velocity, density variation and Moho depth in Makran region
Authors
Abstract
In this study, Markov-Chain Monte Carlo algorithm is applied on group velocities of Rayleigh wave to image the density variation and shear velocity structure of the crust in Makran subduction zone. Based on previous studies, surface wave dispersion measurements are primarily sensitive to seismic shear wave velocities. In next step gravity data inversion was applied with a priori information based on surface wave analysis results to obtain Moho depth variation and crustal density structure. The reason for using gravity data set, is that surface wave group velocities are sensitive to velocity variation and have a weak density sensitivity, whereas gravity anomaly is sensitive to depth variation of discontinuities and have a good density resolution. Our results show that the Moho depth across the Makran subduction zone is increasing from the Oman seafloor and Makran forearc setting to the volcanic arc. The maximum crustal thickness in the Makran region reaches to 45- 50 km below the Taftan-Bazman volcanic arc. The Minab fault have been clearly shown in the results, as the boundary between the thick continental crust of the Arabian plate and the thin oceanic crust of the Oman Sea in the western edge of the Makran subduction zone as well. Our results show clearly that the high-velocity and density slab of the Arabian plate subducts northwards beneath the low-velocity and density in Makran.
Keywords
Makran, Moho Depth, Gravity, shear wave Velocity, Markov-Chain Monte Carlo Algorithm