انرژی امواج سونامی ناشی از حرکت بستر دریا در زون فرورانش مکران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1046-NIGS
نویسندگان
چکیده
یکی از ویژگی‌های سونامی، انرژی موج سونامی است. محاسبه آن روشی برای اندازه‌گیری توان سونامی‌ها می‌باشد. با این حال چندان به آن پرداخته نشده و مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد. در این مطالعه با استفاده از شبیه‌سازی سونامی، انرژی امواج سونامی تولیدشده توسط حرکت بستر دریا برای یک مدل چشمه سونامی‌زا شامل کل طول فرورانش مکران برآورد شد. زون فرورانش به 20 قطعه با پهنای 210 کیلومتر و طول‌های مختلف تقسیم گردید. نتایج نشان می‌دهد گسترش انرژی سونامی الگوی انتشار امواج سونامی را دنبال می‌کند. تبادلات میان انرژی‌های پتانسیل و جنبشی در نتایج دیده می‌شود. انرژی پتانسیل با گذشت زمان کاهش می‌یابد، اما مولفه جنبشی انرژی برای اثرگذاری سونامی بر سواحل حفظ می‌شود. مقدار انرژی موج سونامی تنها 0.33 درصد انرژی لرزه‌ای آزادشده از چشمه زمین‌لرزه را شامل می‌شود. به عنوان یک نتیجه به ازای یک واحد افزایش در بزرگی زمین‌لرزه، انرژی سونامی مربوطه 1000 برابر بیشتر می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Tsunami waves energy produced by seafloor displacement in the Makran subduction zone
Authors
Abstract
One of the tsunami characteristics is tsunami wave energy. Computation of tsunami wave energy is a way to measure the power of tsunamis. However, the energy of tsunami is not usually calculated and discussed. Using tsunami simulation, we evaluate the tsunami wave energy generated by the sea bottom motion for a tsunamigenic source model involving the full length of the Makran Subduction Zone. The full rupture of the plate boundary is divided into 20 segments: width of order of 210 km but with various lengths. The tsunami energy radiation follows the tsunami propagation pattern. The exchanges between kinetic and potential energies are observed in the results. While the potential energy of tsunami waves weakens with time, the kinetic component of energy becomes stable to impact the coasts. The amount of tsunami wave energy represents only 0.33% of seismic energy released from the earthquake source. For every increase in magnitude by 1 unit, the associated tsunami wave energy becomes 1000 times greater.
Keywords
tsunami, energy, Simulation, tsunamigenic, Makran, Earthquake