کلیدواژه ها = شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 9

1 انرژی امواج سونامی ناشی از حرکت بستر دریا در زون فرورانش مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.54 MB)

2 شبیه‌سازی پاشندگی جوی و دز فردی بیشینه با مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

3 بررسی طرحواره‌های گسیل گردوخاک مدل WRF_Chem در یک مورد مطالعاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

4 شبیه‌سازی هبوب منطقه تهران با مدل WRF-chem و مقایسه آن با تصاویر رادار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

5 شبیه‌سازی دو بعدی انتشار امواج Lg در حوضه خزر جنوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

6 شبیه‌سازی رویداد سیل در زیر حوضه آبریز جهرم با استفاده از مدل هیدروگراف واحد لاپلاس نامتقارن
تقوی، فرحناز هواشناسی* ، حمید خالدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.06 K)

7 شبیه‌سازی پس‌لرزه‌‌4 دی‌ماه 1389 ریگان به روش تابع تجربی گرین
زهرا نقی پور* ، علی سنقری، مهرداد پاکزاد، سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.8 K)

8 حل عددی معادله موج با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق مطلع از فیزیک مسئله
مهدی سعادت دستنائی* ، نبی بیدهندی، مجید لرزه، حسین هاشمی شاهدانی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (693.41 K)

9 پیش بینی جنبش‌های نیرومند زمین برای سناریو محتمل زمین‌لرزه تهران: مورد مطالعه گسل شمال تهران
مریم پیروانی* ، سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (484.82 K)