شبیه‌سازی هبوب منطقه تهران با مدل WRF-chem و مقایسه آن با تصاویر رادار

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1251-NIGS
نویسندگان
چکیده
هبوب یکی از انواع طوفان‌های گرد و خاک است که جلوی سلول‌های همرفتی تشکیل می‌شود و همچون دیوار بلندی از گرد و خاک به نظر می‌رسد. ارتفاع این نوع از طوفان گرد و خاک به چند کیلومتر، پهنای آن چند ده کیلومتر و طول آن به چند صد کیلومتر می‌رسد. با توجه به اینکه این رخداد برای اولین دفعه در تاریخ 12 خرداد 1393در تهران دیده شد بررسی و شبیه‌سازی این رخداد و در صورت امکان پیش‌بینی آن امری لازم به نظر می‌رسد.
در این پژوهش با مدل WRF-chem اقدام به شبیه‌سازی این رخداد خواهد شد. برای این منظور از طرحواره Lin برای خرد فیزیک، طرحواره Grell-Freitas برای همرفت و برای لایه مرزی، طرحواره MYJ انتخاب شد که با کاربست آنها در مدل، نتایج مناسبی گرفته شد. در این پژوهش ضمن تعریف و شبیه‌سازی هبوب، با توجه به ساختار آن از تصاویر بازتاب تراکم ذرات (dBZ) که یکی از خروجی‌های رادار است برای راستی‌آزمایی نتایج اجرای مدل استفاده خواهد شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Simulation of Haboob over Tehran region by WRF-chem and Comparison of Results with Radar Images
Authors
Abstract
“Haboob” is one of the various types of dust and sand storms which forms in front of convective cells as a huge wall of dust and sand. The height of this type of dust storm reaches a few kilometers, its horizontal dimension is over a few tens to few hundreds of kilometers. It was the first occurrence of Haboob On June 2, 2014 in Tehran, so it is necessary to pay attention and do research about its structure and simulation.In this research we proceed to simulate this phenomenon via WRF-chem model as a numerical weather and research for forecast purposes. Therefore, Lin schema to micro physics, Grell-Freitas to convection, and MYJ schema to boundary layer were selected for the numerical simulation. With use of their applications, good conclusions were achieved. At first, by defining Haboob, we will examine the synoptic, dynamic and thermodynamic conditions governing the atmosphere while Haboob occurred. Then by running the model, we will compare the output of these simulations with observational data such as radar, recorded data of pollution and meteorological stations for verification and assessment of our simulation. One of the reasonable verification methods respect to radar structure, is the comparison of output of particles density reflection “dBZ” between model output and radar reflection images caused by concentrated suspended particles. The comparison between simulation on second domain of nested grid of the model output and radar images shows satisfaction results. The comparison indicate that the model is able to simulate high density zones of suspended particles in Haboob of Tehran and domain of Haboob occurrence.
Keywords
Radar image, numerical model, Verification, Simulation, Sand storm, Haboob