پیش بینی جنبش‌های نیرومند زمین برای سناریو محتمل زمین‌لرزه تهران: مورد مطالعه گسل شمال تهران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2025-NIGS
نویسندگان
1ژئوفیزیک،زلزله شناسی،علوم تحقیقات تهران،تهران،ایران
2ژئوفیزیک،موسسه دانشگاه تهران، زلزله شناسی،تهران،ایران
چکیده
در این تحقیق از تکنیک شبیه‌سازی تصادفی چشمه گسل محدود، برای شبیه‌سازی جنبش‌های نیرومند زمین برای سناریوی محتمل زمین‌لرزه‌های تهران استفاده ‌شده است. در این روش طیف پاسخ حاصل از هر المان بر روی سطح گسل از تلفیق یک طیفω^2 میانگین و طیف نوفه‌ای گاوسی با دامنه واحد، تعیین می‌گردد (Boor,1983). علاوه بر آن برای شناسایی ویژگی‌های چشمه و مسیر انتشار گسیختگی پارامترهای انتخاب ‌شده جهت ورودی برنامه شبیه‌سازی EXSIM بکار گرفته ‌شده است. ابتدا با استفاده از نرم‌افزار GEOPSY ضریب تشدید ساختگاه در ایستگاه‌های مختلف محاسبه ‌شده است. همچنین پارامتر افت طیفی برای هر ایستگاه به ‌دقت مورد ارزیابی قرارگرفته است. مدل گسل به ‌دست ‌آمده برای این زمین‌لرزه با استفاده از روابط تجربی (Wells & Coppersmith, 1994)، نشان‌دهنده گسلشی برابر با 127 کیلومتر در راستای امتداد و 29 کیلومتر در راستای شیب می‌باشد. همچنین امتداد و شیب صفحه گسل 263 و 75 درجه فرض شده است. در نهایت مقایسه این مطالعه با روابط کاهندگی(Ambraseys et al., 1996) ، نشان داد که همخوانی بیشینه جنبشها فقط در برخی ایستگاه‌ها وجود دارد که دلیل این تفاوت مربوط به شرایط تکتونیکی حاکم بر معادلات و کمبود داده‌های مربوطه می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Prediction of Strong Ground Motion for an Earthquake Scenario of Tehran: the Case of North Tehran Fault
Authors
maryam peirovani, ahmad sadidkhouy
Abstract
In this study, the technique of stochastic finite- fault simulation method was used to simulate strong ground motion of Tehran earthquake. In this method, the respond spectrum on fault surface caused by each element is determined by the combination of an average spectrum of ω^2 and a unique Gowssy spectrum (Boor, 1983). In addition, to identify details of the source, path and the rupture spread of this earthquake, specified parameters were used to enter simulation software EXSIM. At first, acceleration coefficient of the main earthquake was calculated in different stations using GEOPSY software and spectral decay parameter was determined for this scenario. The fault model for this earthquake was reached through practical equations (Wells and Coopersmith, 1994) which shows a 127 Km causative rupture length and 29 Km causative rupture width, while strike and dip were estimated 263 and 75 degrees respectively. In the end, a comparison was made between this study and ground-motion prediction equation (GMPE) which was indicative of conformity in just some stations. This difference is justified by the tectonic conditions of equations and the limited nature of the data in this study.
Keywords
Technique of Stochastic Finite- Fault Simulation, Strong ground motion, Tehran Earthquake