شبیه‌سازی دو بعدی انتشار امواج Lg در حوضه خزر جنوبی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1293-NIGS
نویسندگان
چکیده
موج Lg بزرگ‌ترین دامنه را در فواصل منطقه‌ای برای زلزله‌هایی که در درون پوسته قاره‌ای اتفاق می‌افتند دارد. موج Lg در مناطقی با پوسته قاره‌ای تخت به خوبی تشکیل و منتشر می‌شود ولی دامنه‌ی آن در هنگام عبور از مناطقی با تغییرات شدید ضخامت پوسته به شدت کاهش می‌یابد. به عنوان مثال موج Lg از حوضه خزر جنوبی که از یک لایه ضخیم از رسوبات بر روی پوسته شبیه‌اقیانوسی تشکیل شده است عبور نمی‌کند. برای بررسی این رفتار موج Lg ما از شبیه‌سازی موج SH در دو بعد استفاده کردیم. برای شبیه‌سازی از روش تفاضل‌ محدود مرتبه چهار برای حل معادله موج استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد دامنه موج لاو تشکیل شده در پوسته قاره‌ای به هنگام عبور از حوضه خزر به شدت کاهش می‌یابد. همچنین امواج لاو برای زلزله‌هایی که در داخل حوضه اتفاق می‌افتند تشکیل نمی‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
2D Lg Wave Propagation Simulation in South Caspian Basin
Authors
Abstract
Lg waves have the largest amplitudes in regional seismograms of the events within the continental crust. Lg waves are formed efficiently within the flat continental crust but their amplitudes reduce drastically while passing through regions with sudden crustal changes. For example it has been shown already that Lg waves are not passing through South Caspian Basin crust. To find why Lg wave blockage in South Caspian Basin, we have simulated Lg wave formation by finite difference numerical simulation of SH wave propagation in two dimensions. We solve SH wave equation using fourth order finite difference method. Our results show that the amplitude of the Lg waves of an event within the continental crust severely diminishes while passing through the South Caspian basin. We have also shown that for events happening within the oceanic-like South Caspian basin, no Lg waves forms neither within the basin nor outside of it.
Keywords
Simulation, Lg wave, Forth Order Finite Difference, South Caspian Basin, Love Wave