شبیه‌سازی رویداد سیل در زیر حوضه آبریز جهرم با استفاده از مدل هیدروگراف واحد لاپلاس نامتقارن

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1468-NIGS
نویسندگان
1استاد یار
2گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران - تهران
چکیده
درسالهای اخیر رخداد سیل های مخرب در کشور ما باعث بروز خسارت‌‌‌های جانی و مالی فراوان شده است. شبیه‌سازی شدت و زمان وقوع
این پدیده می‌تواند اطلاعات مناسبی برای استفاده در سامانه‌های هشدار سیل فراهم کند و تا حد زیادی از وقوع خسارت‌‌‌های جانی و مالی بیشتر پیشگیری نماید. به همین منظور در این پژوهش، ‌‌شبیه‌سازی سیلاب مشاهداتی به وسیله مدل هیدروگراف‌واحد لاپلاس نامتقارن بر اساس شاخص ناش-ساتکلیف انجام شده است. برای مدل‌سازی از داده‌های بارش ایستگاهی و داده‌های بارش ماهواره‌ای PERSIANN CCS، به عنوان ورودی مدل، در ایستگاه هیدرومتری سروو واقع در زیرحوضه‌آبریز جهرم، استفاده شده است. نتایج ‌‌شبیه‌سازی نشان می دهد که مدل عملکرد بسیار خوبی در شبیه سازی رویداد سیل داشته است که البته مدل در حالت استفاده از داده‌های بارش ایستگاهی نسبت به داده‌های بارش ماهواره‌ای PERSIANN CCS، عملکرد بهتری داشته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Simulation of flood event using Asymmetric Laplas unit Hydrograph in Jahrom sub-basin
Authors
Hamid Khaledi
Abstract
In recent years, the occurrence of malicious floods in our country has caused many financial and financial losses. In February 2017, a huge flood occurred in Jahrom city, which broke the dam and caused problems for the people and the city administrators. Simulation of the intensity and timing of this phenomenon can provide suitable information for use in flood alert systems and will largely prevent further financial and financial losses. For this purpose, rainfall analysis and simulation of observation flood in selected events performed by optimizing and calibrating the parameters of the rainfall-runoff model as the asymmetric Laplas hydrograph based on the Nash-Sutcliff index. For modeling, precipitation data and satellite data from PERSIANN CCS used as inputs for Sarvo hydrometric station located in the sub-basin of Jahrom. The simulation results show that the model in the calibration stage for both of the two modes of using precipitation data and PERSIANN CCS, respectively, with an average of the Nash Sutcliff 0/82 and 0/67 have been very good for the Sarvo station. The sensitivity analysis on the model parameters indicates that the decrease in the change in the parameter of the peak-time event can be 20 times more effective than the change in the other two parameters in the Nash Sutcliff model.
Keywords
Simulation, Asymmetric Laplas unit hydrograph, Jahrom sub-basin, Calibration, Validation, Nash-Sutcliff index