شبیه‌سازی پاشندگی جوی و دز فردی بیشینه با مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک دریا، دانشگاه هرمزگان
2دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان
3عضو هیئت علمی
4مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در کار حاضر از یک مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی نحوه پاشندگی جوی آلاینده‌های نیروگاه بوشهر استفاده می‌شود. ابتدا عملکرد مدل WRF با ترکیب‌های مختلف طرحواره‌های پارامترسازی فیزیکی برای منطقه مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس در ادامه شبیه‌سازی پاشندگی و محاسبات دُز با این مدل جفت‌شده انجام گردید. محاسبه دُز معادل موثر سالانه بیشینه فردی گروه سنی بزرگسال، برای سال‌های 2016-2014 میلادی به ترتیب مقادیر Sv/y 8-10×8/5، Sv/y 8-10×7/6 و Sv/y 7-10×1/1، را به دست داد. این نتایج با مقادیر گزارش ایمنی و محیطی نیروگاه مقایسه شده است. نسبت دُز محاسبه شده به حد دُز قانونی برای کارکرد عادی نیروگاه نشان می‌دهد پرتوگیری سالانه مردم در زمان کارکرد عادی نیروگاه بسیار ناچیز است.
کلیدواژه ها
 
Title
Simulation of atmospheric dispersion and maximum individual dose for Bushehr Power Plant using WRF-HYSPLIT model
Authors
Masoud Feizinejad, Daniel Yazgi
Abstract
In this work, a system of coupled meteorology-dispersion model, WRF-HYSPLIT, is used. Sensitivity and validation of the WRF model, is conducted by utilizing different combinations of physical parameterization schemes in study area. Dispersion simulations and annual effective dose for adult age group are carried out using this coupled model under normal conditions for Bushehr power plant. Calculated maximum annual effective dose for adult age group by the coupled model for the years 2014-2016, provided 5.8×10-8 Sv, 6.7×10-8 Sv and 1.1×10-7 Sv respectively. These results are compared by those addressed in ER and FSAR reports. Ratio of calculated dose to legal dose limit for Bushehr power plant under normal operation shows public annual exposure dose for normal operation is negligible compared to the legal limit
Keywords
Simulation, WRF, HYSPLIT, Dose calculations, Bushehr power plant