کلیدواژه ها = WRF
تعداد مقالات: 11

1 شبیه‌سازی پاشندگی جوی و دز فردی بیشینه با مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

2 مقایسه نتایج داده گواری به روش 3D-Var در مقیاس همرفتی با استفاده از مدل WRF و HARMONIE در منطقه غربی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.07 MB)

3 شبیه سازی ساختار درونی یک سامانه همرفتی میان مقیاس در منطقه ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.44 MB)

4 مطالعه عددی تأثیر هسته یخی بر بارش ابر فازآمیخته همرفتی: مطالعه موردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.3 K)

5 پیشبینی عددی کاهش دید افقی در منطقه تهران: مطالعه موردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

6 ارزیابی مدل عددی WRF در پیش‌بینی بارش به کمک سنجنده TRMM
مشاهده مقاله | اصل مقاله (809.46 K)

7 تاثیر به روزرسانی اطلاعات کاربری اراضی مدل WRF برروی پارامترهای سطحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

8 پیش بینی بارش در مقیاس همرفتی، آیا داده گواری تاثیر مثبتی دارد؟
ابوالفضل نیستانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (489.53 K)

9 مطالعه میان‌مقیاس توفان برف هشتم بهمن‌ماه 1396 در منطقه تهران
امیرمتین قریب* ، محمد میرزائی، فرهنگ احمدی گیوی، علیرضا محب‌الحجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (388.2 K)

10 شبیه سازی عددی بارورسازی ابرها به کمک طرحواره موریسون تغییر یافته در مدل WRF (مطالعه موردی: شمال غرب ایران)
شقایق مرادی* ، سهیلا جوانمرد، قادر، سرمد هواشناسی، مجید آزادی هواشناسی، قرایلو، مریم هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (456.64 K)

11 کاربست داده‌های رطوبت خاک SMOPS در مدل WRF
احسان تقی‌زاده قوژدی، احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی* ، قادر، سرمد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (483.6 K)