پیشبینی عددی کاهش دید افقی در منطقه تهران: مطالعه موردی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1099-NIGS
نویسندگان
چکیده
دید افقی یکی از مهم ترین ویژگی های نوری جوّ به شمار می رود و پیش‌بینی میزان دید افقی از جنبه های گوناگون از جمله آلودگی هوا، ترافیک هوایی، ایمنی پروازها، ترافیک جاده‌ها و ایمنی سفرهای دریایی اهمیت دارد. هدف از مقاله حاضر پیشبینی کاهش دید ناشی از مه و بارش با استفاده از مدل WRF در منطقه تهران در یک مطالعه موردی در 11 ژانویه 2014 است. برای دستیابی به این هدف از چهار روش SW99، FSL، AFWA و UPP1 استفاده شده است. نتایج پیش بینی کاهش دید ناشی از پدیده مه در فرودگاه مهرآباد نسبت به پدیده بارش در فرودگاه امام خمینی کمی متفاوت است. شبیه‌سازی دید با استفاده از روش های SW99، AFWA، UPP1 نمی‌تواند به خوبی روند کاهش دید را نشان دهد، اما روش FSL تا حدی برای پیش‌بینی کاهش دید به ویژه در مه مناسب است. پیش‌بینی دید در زمان پدیده برف به مقادیر مشاهداتی نزدیک‌تر است و در شرایط مه دقت کمتری دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Visibility prediction over Tehran : A Case study
Authors
Abstract
Visibility is one of the most important optical characteristics of the atmosphere. Prediction of visibility is essential for air pollution, air traffic, flight safety, road traffic and shipping. Visibility reduction may be caused by different reasons. Purpose of the present work is to study the ability of WRF model to predict visibility during fog and snow over Tehran area in January 14th, 2014. To achieve this goal, four different algorithms including UPP1, AFWA, FSL and SW99 have been experimented. Results show that the FSL algorithm works better than the other methods. Comparing results shows that the visibility reduction during snow is more reliable than during fog.
Keywords
Prediction, visibility, numerical weather prediction, WRF, fog, precipitatio