کاربست داده‌های رطوبت خاک SMOPS در مدل WRF

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1607-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی دکتری/موسسه ژئوفیزیک
2عضو هیات علمی
3عضو هیئت علمی
چکیده
در این پژوهش تلاش شده است تا داده‌های رطوبت خاک سامانه SMOPS که از چندین ماهواره/سنجنده به دست می‌آید در لایه اول (cm 10-0) داده‌های رطوبت خاک GFS، برای آغازگری مدل WRF جایگزین شود. برای ارزیابی نتایج، خروجی بارش تجمعی روزانه حاصل از اجرای WRF تنها با آغازگری داده‌های GFS (WRF-GFS) و اجرای WRF با آغازگری داده‌های رطوبت خاک SMOPS به‌جای لایه اول GFS (WRF-SMOPS) برای چند آستانه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی کمیت‌های درستی‌سنجی مختلف با استفاده از داده‌های مشاهداتی بارش ایستگاهی به عنوان مرجع، نشان‌دهنده عملکرد نزدیک این دو اجراست. هرچند، برخی از این کمیت‌ها به‌میزان اندکی بهبود عملکرد را در پیش‌بینی 72 ساعته با اجرای WRF-SMOPS نسبت به WRF-GFS نشان داده‌اند که به‌نظر می‌رسد سازگاری داده‌های SMOPS با WRF با گذشت زمان بیشتر شده است، لذا استفاده از زمان تنظیم مناسب ضروری است. از طرفی با توجه به اینکه داده‌های GFS به‌صورت شش‌ساعته ولی داده‌های SMOPS تنها به‌صورت روزانه برای شرایط اولیه و مرزی استفاده شدند، بنابراین انتظار می‌رود که استفاده از داده‌های 6 ساعته SMOPS بتواند نتایج WRF را بهبود دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of SMOPS soil moisture data in the WRF model
Authors
Ehsan Taghizadeh, Farhang Ahmadi-Givi, Sarmad Ghader
Abstract
In this study, the first layer of soil moisture of the GFS data is substituted with the SMOPS data, which combines soil moisture retrievals from multi-satellites/sensors, to initiate the WRF model. Evaluations have been performed using the daily accumulated precipitation output from the WRF initiated only with the GFS data (WRF-GFS) and the WRF initiated with soil moisture from the SMOPS data instead of the first layer of GFS (WRF-SMOPS), for many thresholds. Investigating different verification quantities using gauge precipitation as reference showed the close performance of the two runs. However, some of these quantities have shown little improvement in the performance of 72-h forecast of the WRF-SMOPS compared to the WRF-GFS, which seems the compatibility of the SMOPS data with the WRF have been increased over time; therefore it is necessary to use proper spin-up time. Given that the GFS data used in this study are 6-hourly data, whereas the SMOPS data are on a daily basis, it is expected that the performance of the WRF model would be improved by using 6-hourly data of the SMOPS product.
Keywords
Precipitation, soil moisture, Verification, WRF, SMOPS