مقایسه نتایج داده گواری به روش 3D-Var در مقیاس همرفتی با استفاده از مدل WRF و HARMONIE در منطقه غربی ایران
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2عضو هیئت علمی
3گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
تاثیر اعمال روش 3D-Var بر پیش بینی های مقیاس همرفتی 5/2 کیلومتر با استفاده از مدل های WRF و HARMONIE مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی 1 تا 15 دسامبر 2013 برای انجام آزمایش های عددی انتخاب شد. منطقه شبیه سازی ها یک حوزه کوچک دربردارندة نیمه غربی ایران است. داده های شرایط مرزی از مجموعه داده های پیش بینی ECMWF برای هر دو مدل مورد بهره برداری قرار گرفته اند. همچنین انواع مختلف دیدبانی های متداول به همراه آماره خطای زمینه وابسته به حوزه و میزان سازی شده مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی مدل HARMONIE قادر به تولید پیش بینی های دقیق تر حتی بدون اعمال داده گواری بود. نتایج سودمندی داده گواری در پیش بینی دما را نشان داد. این تاثیر مثبت احتمالاً به دلیل داده گواری دما و رطوبت خاک برای مدل HARMONIE نسبت به مدل WRF بیشتر بود. علاوه بر این تاثیر تقریباً خنثی برای رطوبت نسبی و فشار سطحی مشاهده شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Inter-comparison between WRF and HARMONIE forecasts by applying 3D-Var data assimilation method in the west of Iran
Authors
abolfazl neyestani
Abstract
The impact of 3D-Var on 2.5 km convective-scale forecasts is investigated by using the WRF and HARMONIE models. The numerical simulations were carried out for the period of 1 to 15 Dec 2013. The domain of simulations is a small domain in the west of Iran. The LBCs were exploited from the ECMWF operational forecasts. Furthermore, conventional observations along with tuned domain specific background error statistics (BES) were used. Generally, the superiority of the HARMONIE was seen in the sense that it produces more precise forecasts than the WRF over the selected area during the chosen period, even without using observations in the data assimilation (DA). Results show the advantage of using DA for temperature forecasts. This positive effect was more pronounced for the HARMONIE compared to the WRF forecast, probably due to using soil DA. Furthermore, a near neutral effect was seen for surface pressure and relative humidity.
Keywords
Data assimilation, 3D-Var, WRF, HARMONIE, convective-scale, Iran