کلیدواژه ها = ایران
تعداد مقالات: 18

1 بررسی آماری زمین‌لرزه‌های ایران در سال 1396
علی مرادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

2 مقایسه نتایج داده گواری به روش 3D-Var در مقیاس همرفتی با استفاده از مدل WRF و HARMONIE در منطقه غربی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.07 MB)

3 تاثیر استفاده از داده های شرایط اولیه و مرزی مختلف بر دقت پیش بینی های سطحی با تفکیک بالا با استفاده از مدل WRF در منطقه غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.11 MB)

4 انحراف معیار تک ایستگاهی برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.99 MB)

5 بررسی تغییرات نرخ لرزه خیزی در پهنه های مختلف لرزه زمین ساختی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (432.43 K)

6 بررسی آماری جست بادهای همرفتی و غیرهمرفتی در محدوده ایران
محمد حسام محمدی* ، امیرحسین مشکوتی، سرمد قادر، مجید آزادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.25 K)

7 پیش بینی بارش در مقیاس همرفتی، آیا داده گواری تاثیر مثبتی دارد؟
ابوالفضل نیستانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (489.53 K)

8 بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله
جلال علی آبادی، سید کیوان حسینی زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.08 K)

9 توزیع مکانی و زمانی ازون وردسپهری در منطقه ایران در دوره ۲۰۱6-۲۰۱2
مهسا دامن افشان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)

10 روش جدید تخمین بزرگای زمین‌لرزه در سامانه‌های هشدار به‌هنگام برای منطقه قم، ایران
حمیده طاهری نیا* ، مجید معهود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.99 K)

11 مطالعه همدیدی-دینامیکی بارش‌های فرین ماه مارس 2019 در ایران
عباس رنجبر سعادت آبادی، فرانک بهرامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (603.2 K)

12 مقایسه بارش مربوط به نسخه‌های 4 و 5 محصولات IMERG در شمال‌غرب ایران
احسان تقی‌زاده قوژدی، احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی* ، ایران نژاد، پرویز هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.32 K)

13 بررسی لرزه خیزی القایی منطقه سد داریان، غرب ایران
راحله سادات شیریزدی* ، مجید معهود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.14 K)

14 برآورد تعینی خطر لرزه ای در شهر تبریز با استفاده از سیسـتم فازی
ملیکه اسلامی* ، فتانه تقی زاده فرهمند، نرگس افسری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.64 K)

15 به کارگیری روش CSP برای مطالعه تغییرپذیری داده های اقلیمی
ابوالفضل نیستانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.41 MB)

16 اثر کامل بودن اطلاعات در تعیین شدت زمین‌لرزه اردکول قائن (20 اردیبهشت 1376)
ح. امینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.88 K)

17 پیش بینی شدت برای زمین‌لرزه‌های ایران
نگار اقبالی قهیازی* ، الهام شعبانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.09 K)

18 مدل کاهندگی طیفی موج P در مقیاس محلی و ناحیه‌ای ایران
احسان مرادیان بجستانی* ، انوشیروان انصاری، احسان کرکوتی
مشاهده مقاله