روش جدید تخمین بزرگای زمین‌لرزه در سامانه‌های هشدار به‌هنگام برای منطقه قم، ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1571-NIGS
نویسندگان
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
در این تحقیق، به تخمین بزرگا در سامانه‌های هشدار به‌هنگام با روش پریود غالب (τ_p^max) برای محدوده قم پرداخته شد. تحقیقات گذشته مشخص کردند برای تخمین سریع بزرگا کافی است محتوای فرکانسی ثانیه‌های ابتدایی (حداکثر بازه 0- 4 ثانیه) موج P مورد بررسی قرار گیرد، در این تحقیق نیز از بازه (0- 3) ثانیه موج P نگاشت‌های ثبت شده از زمین‌لرزه 28 خرداد 1386 کهک با بزرگای 7/5 استفاده شده و رابطه‌ای لگاریتمی- خطی در بازه زمانی یاد شده با استفاده از محتوای فرکانسی ارائه شد. احتمال داده می‌شود زمین‌لرزه کهک در اثر جنبایی گسل‌های ایندس در باختر قم و سیاه‌کوه در شمال خاور قم رخ داده باشد. برای پردازش داده‌ها از فیلتر باترورث بالاگذر 1/0 هرتز مرتبه 4، استفاده شد و نتایج (τ_p^max) نسبتا قابل قبول مطابق با تحقیقات جهانی به‌دست آمد. در این تحقیق کلیه پردازش‌ها بر روی مولفه قائم ‌نگاشت‌های‌ شتاب انجام شد.
کلیدواژه ها
 
Title
A new approach to provide magnitude estimates for earthquake early warning alerts for the Qom region, Iran
Authors
Hamide Taherinia, majid mahood
Abstract
The ability to estimate the magnitude using the first few seconds of the P wave offers a methodology for earthquake early warning. This study introduces a new result to estimate an earthquake’s magnitude using only the first few seconds of P-wave data for use in earthquake early warning systems. We tested the maximum predominant period of the P-wave (τp max) and apply our algorithms to 57 waveforms (3.5<M<5.7, Δ<80 km) from the Kahak earthquake, M 5.7 (June 18, 2007), about 12 kilometers south of Qom near the faults trends with a northwest-southeast. In the τp max based method τp is measured through acceleration and velocity time series within the initial seconds of receiving P-waves (3-4 s). The empirical relationship between the logarithm of τp max within the initial 4 s of a waveform and magnitude was obtained as M=0.65Log(τp max)+5.3±0.4. The sensitivity of the predominant period observation to magnitude can be optimized using various frequency bands for different magnitude ranges and in different regions.
Keywords
Earthquake Early Warning Systems, Magnitude estimatation, 〖 τ〗_p^max, Qom, Iran