تاثیر استفاده از داده های شرایط اولیه و مرزی مختلف بر دقت پیش بینی های سطحی با تفکیک بالا با استفاده از مدل WRF در منطقه غرب ایران
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2عضو هیئت علمی
3گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
تاثیر به کارگیری داده های شرایط اولیه و مرزی مختلف (ICs/LBCs) در پیش بینی های با تفکیک بالا با استفاده از مدل میان مقیاس WRF در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش های عددی انجام شده در یک دوره نیم ماهه از 1 تا 15 دسامبر 2013 با تفکیک افقی 5/2 کیلومتر اجرا شده اند. منطقه شبیه سازی ها شامل نواحی کوهستانی نیمه غربی ایران است و دوره زمانی انتخابی دوره ای فعال از لحاظ تعداد سامانه های فعال همدیدی است که منجر به رخداد بارش های سنگین شده است. سه مجموعه از داده های شرایط اولیه و مرزی شامل بازتحلیل های ERA-Interim، داده های پیش بینی عملیاتی مرکز ECMWF و تحلیل های نهایی مرکز NCEP برای این منظور مورد بهره برداری قرار گرفته اند. همچنین به منظور درستی سنجی نتایج از امتیازهای درستی سنجی متداول استفاده شده است. روی هم رفته نتایج مزیت به کارگیری داده های پیش بینی عملیاتی مرکز ECMWF را در پیش بینی های زمانی مختلف نشان داد.
کلیدواژه ها
 
Title
Impact of using different ICs/LBCs on the WRF model simulations over the western part of Iran
Authors
abolfazl neyestani
Abstract
The impact of different initial and lateral boundary conditions (ICs/LBCs) for high-resolution forecasts is investigated by using the WRF model. Two weeks of numerical experiments, 1–15 December 2013, were conducted at 2.5 km horizontal resolution. The domain of simulation consists of mountainous areas in the west of Iran and the chosen period of simulations includes several active synoptic-scale systems that caused intense precipitation events. Three sets of ICs/LBCs, ERA-Interim re-analyses, ECMWF operational forecast data and NCEP final analyses (FNL) were employed in the numerical experiments. Furthermore, conventional verification scores were used for the verification purpose. On the whole, the results demonstrate the benefit of using the ECMWF forecast data for different forecast lead times.
Keywords
Numerical experiment, WRF model, ICs/LBCs, High resolution, Verification, Iran