پیش بینی شدت برای زمین‌لرزه‌های ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1957-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2موسسه ژئوفیریک
چکیده
ایران بدلیل قرار داشتن در کمربند لرزه‌خیز آلپ- هیمالیا و زون همگرایی صفحات عربستان و اوراسیا و همچنین وجود گسل‌های فراوان، پهنه فشاری بسیار لرزه‌خیزی است. لذا تحلیل خطر لرزه‌خیزی همواره امری مهم برای این کشور است تا خسارات حاصل از این حادثه طبیعی را به حداقل برساند. بررسی رابطه میان شدت و بزرگا برای بررسی بزرگای زلزله‌های تاریخی که فاقد داده‌های دستگاهی هستند و جهت برآیند فوری میزان خرابی‌های حاصل از زمین‌لرزه‌های آتی یکی از روش‌های تحلیل خطر زمین‌لرزه است که از گذشته همواره مد نظر محققین بوده است. در این مطالعه با به‌روزرسانی کاتالوگ شدت- بزرگا برای زمین‌لرزه‌هایی با بزرگای بالای 5.5MW تا پایان سال2021 در ایران، رابطه جدیدی برای تبدیل بزرگا به شدت ارائه شده است. همچنین رابطه حاصل با چند رابطه ارائه شده توسط محققین برای ایران مورد مقایسه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Intensity prediction for earthquakes in Iran
Authors
Negar Eghbali ghahyazi, Elham Shabani
Abstract
Iran is a very seismic pressure zone due to its location in the Alpine-Himalayan seismic belt and the convergence zone of Arabian and Eurasian plates, as well as the presence of numerous faults. Therefore, seismic hazard analysis is always important for this country to minimize the damage caused by this natural disaster. Investigating a relationship between intensity and magnitude to investigate the magnitude of historical earthquakes and the immediate outcome of the damage caused by future earthquakes has been noticed in seismic risk analysis. In this study, by updating the intensity-magnitude catalog for earthquakes with magnitudes greater than 5.5 MW by the end of 2021 in Iran, a new relationship for intensity-magnitude conversion is presented. The resulting relationship also compared with several relationships provided by researchers for Iran.
Keywords
Earthquake Intensity, seismicity, Magnitude prediction relationship, Iran, Linear regression, Intensity attenuation