مقایسه بارش مربوط به نسخه‌های 4 و 5 محصولات IMERG در شمال‌غرب ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1600-NIGS
نویسندگان
1دانشجو/موسسه ژئوفیزیک
2عضو هیات علمی
3موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در این پژوهش بارش نسخه‌های 4 و 5 بازیابی‌های یکپارچه چندماهواره‌ای برای GPM (IMERG) مقایسه شده است. این مقایسه و ارزیابی در مقیاس روزانه برای شمال‌غرب ایران و سه اجرای اولیه (IMERG-DE)، دیرهنگام (IMERG-DL) و نهایی (IMERG-DF) در بازه زمانی آوریل سال 2016 تا فوریه سال 2017 صورت گرفته است. آستانه‌های بارشی درنظر گرفته شده 1/0 و mm/day0/5 هستند و نتایج با استفاده از جدول توافقی و محاسبه برخی از شاخص‌های درستی‌سنجی، تحلیل شده‌اند. افزایش کمیت امتیاز تهدید (TS)، تا حدود دو برابر، برای نسخه 5 نسبت به نسخه 4 بهبود دقت این نسخه از محصولات IMERG را نشان می‌دهد. این بهبود در سایر کمیت‌های درستی‌سنجی مانند آهنگ برخورد (H) نیز وجود دارد، به‌طوری‌که کمیت H بین 1/0 تا 2/0 در نسخه 5 نسبت به نسخه پیش از آن افزایش یافته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Comparing precipitation of IMERG Version 04 with 05 over northwest of Iran
Authors
Ehsan Taghizadeh, Farhang Ahmadi-Givi, Parviz Irannejad
Abstract
This study compares Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (IMERG) version 04 with version 05. The assessment was conducted on daily scale, over northwest of Iran for early (IMERG-DE), late (IMERG-DL) and final (IMERG-DF) runs, for the period of April 2016 to February 2017. The considered precipitation thresholds are 0.1 and 5.0 mm/day, and results analyzed using contingency table and computing some verification scores. Increasing threat score (TS), nearly double, for V05 compared to V04 shows improved accuracy of this version of IMERG. The enhancement could be found in other verification scores. For example, hit rate (H) increased between 0.1-0.2 for V05 compared to the earlier version.
Keywords
hit rate, threat score, Iran, Precipitation, IMERG, Verification