اثر کامل بودن اطلاعات در تعیین شدت زمین‌لرزه اردکول قائن (20 اردیبهشت 1376)

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1857-NIGS
نویسندگان
گروه زلزله شناسی
چکیده
در این بررسی با تمرکز بر زمین لرزه رخداده در سال 1376 در منطقه اردکول قائن، چند گزارش مختلف از توصیفات ارائه شده برای این زمین لرزه، هر یک بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند. این توصیفات در برگیرنده توصیفات مربوط به میزان تخریب و خسارات ساختمانی و همچنین، میزان تغییرات محیطی ناشی از زمین لرزه هستند. با استناد به نتایج حاصل از این بررسی، توصیه می شود که متخصصان رشته های مختلف، با درنظر میزان تخریب و خسارات در ساختمانهای با سازه های مختلف (خشت و گلی، فلزی، بتونی، چوبی و...) در کنار میزان تغییرات محیطی ناشی از رخداد یک زمین لرزه (جابجایی، روانگرایی، لغزش و....) برای هر یک از شهرها و روستاهای تأثیرپذیرفته از رخداد زمین لرزه، کامل ترین گزارشها از زمین لرزه ها را تهیه کنند تا علاوه بر تعیین دقیق شدت رخداد، پارامترهای مه لرزه ای زمین لرزه با دقت بیشتری تخمین زده شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Effects of completing dataset to assess the intensity value for Ardekul Earthquake (1997.05.10)
Authors
H. Amini
Abstract
This study was done based on different reported descriptions of Ardekul Ghaen earthquake (1997.05.10). This information consists of the descriptions on the building damage and the environmental effects of the cities and the rurals affected by the earthquake. As there are several reports on this event, each of them separately used to assess the intensity values and its intensity map to show the effect of number of dataset on estimating the results. According to this study, the best report is the one with more complete information on each location affected by the earthquake; thereafter, the earthquake intensity value and macroseismic parameters can be estimated with more accuracy.
Keywords
Earthquake description, Intensity value, Ardekul Ghaen Earthquake, Iran