برآورد تعینی خطر لرزه ای در شهر تبریز با استفاده از سیسـتم فازی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1616-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه آزاد قم واحد 15 خرداد
2عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
3عمران/دانشکده فنی و مهندسی/ دانشگاه ازاد اسلامی / نوشهر/ ایران
چکیده
زﻣﯿﻦﻟﺮزه ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﺻﻮرت روﯾﺪاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ جبران‌ناپذیری را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد. ایران به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند لرزه‌خیز آلپ‌ـ‌هیمالیا اغلب با رخداد زمین‌لرزه‌های با بزرگای مختلف دجار لرزش می‌شود. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻘﺎوم‌ﺳﺎزی ﺳﺎزهﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ تکان‌های ﺷﺪﯾﺪ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﺮآورد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ زﻣﯿﻦﻟﺮزه ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. بیشینه شتاب افقی زمین متغیر بسیار مفیدی است که به کمک آن می‌توان تحلیلی از خطر لرزه‌ای داشت. برآورد خطر زمین‌لرزه، مانند بسیاری از موضوعات دیگر زلزله‌شناسی، به دلیل تنوع عوامل مؤثر در وقوع زمین‌لرزه‌ها، مبحث پیچیده‌ای است. یکی از روش‌های تحلیل خطر لرزه‌ای روش قطعی است. برآورد خطر لرزه‌ای مانند دیگر تحقیقات زلزله-شناسی با عدم‌قطعیت‌های همراه می‌باشد که از منطق فازی که براساس کاهش عدم‌قطعیت‌ها بنا شده، استفاده شد. گستره جغرافیایی مورد مطالعه در محدوده‌ی 5/35 تا 5/40 درجه عرض‌شمالی و 43 تا 50 درجه طول‌شرقی برای برآورد خطر لرزه‌ای در شهر تبریز انتخاب شد که یکی از مناطق لرزه‌خیز می‌باشد که زمین‌لرزه‌های مخربی را تجربه کرده است. از 35 چشمه بالقوه زمین‌لرزه در گستره مورد مطالعه استفاده. ابتدا برآورد خطر لرزه‌ای به صورت قطعی مرسوم و سپس برآورد قطعی با استفاده از منطق فازی انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده به روش قطعی مرسوم، تغییرات بیشینه شتاب افقی بین g‌ 07/0 تا g65/0 است ولی نتایح حاصل از برآورد خطر لرزه‌ای قطعی با استفاده از منطق فازی نشان دادند که تغییرات بیشینه شتاب افقی بین g01/0 تا g55/0 است. در نتیجه بیشینه شتاب افقی g55/0 می-باشد که حاصل از چشمه شماره 17 با بزرگای 0/8 با سازوکار معکوس در فاصله 98/36 کیلومتری از ساختگاه شهر تبریز است.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of Deterministic Seismic Hazard Via Fuzzy Logic System, in Northwest of Iran, Tabriz city
Authors
malikeh eslami, fataneh taghizadeh-farahmand, Narges Afsai
Abstract
The earthquake phenomenon is a very complex and unpredictable nature. The Iranian plateau is located in the middle part of the Alpine-Himalayan seismic belt. The region of study is located in the northwest of Iran, between 43°-50° E longitude and 35.5°-40.5° N latitude. Seismic hazard assessment similar to other seismology research is very complicated due to the effect of different parameters in an earthquake occurring with uncertainty. The fuzzy method in this study makes it possible to allow uncertainties to be considered in this study. In this study, using a fuzzy inference system, as the practice is based on uncertainty estimation of seismic hazard for the region Tabriz, is done. Peak ground Acceleration value is estimated to be for fuzzy Logic System in deterministic method 0.55g.
Keywords
Fuzzy inference system, Seismic hazard, Deterministic approach, Peak ground acceleration, Tabriz, Iran