پیش بینی بارش در مقیاس همرفتی، آیا داده گواری تاثیر مثبتی دارد؟

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1474-NIGS
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
چکیده
پیش بینی دقیق بارش در مقیاس های همرفتی بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه شرایط اولیه پیش بینی ها با استفاده از داده گواری در مقیاس همرفتی می تواند بهبود پیدا کند، بنابراین داده گواری می تواند تاثیر مثبتی در پیش بینی بارش داشته باشد. در این تحقیق تاثیر داده گواری چرخه ای با اعمال روش 3DVAR و با استفاده از مدل میان مقیاس WRF بر پیش بینی های مقیاس همرفتی با تفکیک مکانی 2/5 کیلومتر مورد تحقیق قرار گرفته است. دوره زمانی یک ماهه (دسامبر 2013) برای شبیه سازی های عددی انتخاب شده است و اجراهای مدل در یک حوزه انتخابی در غرب و شمال غرب ایران انجام شده اند. داده های شرایط مرزی استفاده شده شامل داده های پیش بینی مدل ECMWF می باشند. همچنین انواع مختلف دیدبانی های متداول از مرکز ECMWF برای فرایند داده گواری دریافت شده و به همراه آماره خطای زمینه وابسته به حوزه که با استفاده از روش CV5 در سامانه داده گواری مدل WRF تولید شده و مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی پیش بینی های بارش داده گواری شده برای بسیاری از آستانه های بارشی کم، امتیازات صحت سنجی بالاتری را نشان داد، گرچه این بهبود در آستانه های بارشی بالاتر از 10 mm مشاهده نشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Precipitation forecast in convective scale; does data assimilation have any positive impact?
Authors
abolfazl neyestani
Abstract
Precise forecast of precipitation in convective scales is very important. Since the initial conditions of the forecasts can be improved using convective scale data assimilation, therefore, data assimilation can have a positive impact on precipitation prediction. In this study, the effect of cyclic data assimilation using 3DVAR method and WRF model on convective scale precipitation forecasts with 2.5 km spatial resolution is investigated. The one month period (December 2013) has been selected for numerical simulations and model runs have been conducted in a select area in western and northwestern of Iran. The used boundary conditions data are extracted from ECMWF model predictions. Also, various types of conventional observations were obtained from ECMWF center for data assimilation process and with a domain specific background error statistics that it is produced by CV5 method in WRF-DA system. Overall, the predicted precipitation data for many low rainfall thresholds showed higher verification scores, although this improvement was not observed at rainfall thresholds greater than 10 mm.
Keywords
Data assimilation, 3DVAR, Precipitation, WRF, convective scale, Iran