انحراف معیار تک ایستگاهی برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1131-NIGS
نویسندگان
چکیده
روابط پیش بینی کننده جنبش زمین عموما به وسیله برازش یک تابع از پیش تعریف شده به مشاهدات جنبش زمین به دست می آیند. در نتیجه این فرآیند میزان عدم قطعیت وارد شده در تحلیل خطر احتمالاتی افزایش می‌یابد. هرگونه تلاشی در جهت کاهش تاثیر فرض ارگودیک منجر به واقع گرایانه تر شدن نتایج تحیلیل خطر احتمالاتی خواهد شد. جداسازی انحراف معیار کلی به مولفه های درون رخدادی و فرارخدادی به علاوه زدودن اثر سایت به عنوان یک اثر سیستماتیک و تکرارپذیر از انحراف معیار درون رخدادی یکی از عملی ترین اقدامات در این زمینه محسوب می شوند. نتیجه این فرآیند دستیابی به یک تخمین جدید از انحراف معیار تحت عنوان انحراف معیار تک ایستگاهی خواهد بود. در این مطالعه از داده های شبکه شتابنگاری ایران بهره برده شده است. از مقادیر بازماند محاسبه شده با استفاده از یک رابطه کاهیدگی برای بیشینه شتاب و طیف پاسخ در پریودهای کوچکتر از 3 ثانیه در برآورد انحراف معیار تک ایستگاهی استفاده شده است. نسبت انحراف معیار تک ایستگاهی به انحراف معیار کل محاسبه گردیده که نشان دهنده یک افت 18 درصدی است. همچنین محاسبات انجام شده بیانگر وجود افت به میزان 29 درصد در مقدار است.
کلیدواژه ها
 
Title
Single-station Sigma for Iranian Strong-Motion Stations
Authors
Abstract
The common ground-motion prediction equations (GMPEs) are mainly estimated using regression of a predefined functional form to the observed ground motion which results in more uncertainty in PSHA. Any attempts to reduce the effect of ergodic assumption will cause the results of PSHA to be more reliable. One applicable practice is to separate the sigma into between-event and within-event components and to eliminate the site term from within-event sigma as a repeatable systematic effect. It leads to a new estimation of sigma called single-station sigma (partially non-ergodic sigma). The Iranian strong motion database is used in this study. We utilize residuals calculated by a GMPE at PGA and 5% damped pseudo spectral acceleration to calculate single-station sigma. The ratio of single-station sigma to total sigma is calculated and the value of 18% sigma reduction is obtained. Our results show that the values of phi reduction is about 29%.
Keywords
Strong-motion, Residual analysis, Variability, Single-station sigma, Iran, Uncertainty