مدل کاهندگی طیفی موج P در مقیاس محلی و ناحیه‌ای ایران

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2083-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
2استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. سرپرست آزمایشگاه زلزله شناسی.
چکیده
در این پژوهش مدل کاهندگی طیفی موج P برای فواصل محلی و ناحیه‌ای در فلات ایران برآورد شده است. به‌منظور محاسبه میانگین پارامترهای کاهندگی، 46337 شکل‌موج مؤلفه قائم از 9267 زمین‌لرزه که توسط ایستگاه‌های مرکز لرزه‌نگاری ایران (IRSC) در بازه زمانی 2003 تا 2007 ثبت شده و در محدوده فاصله 10 تا 1000 کیلومتر از ایستگاه‌ها انتخاب شد. اغلب این رویدادها دارای بزرگای کمتر از 5/4می‌باشند. نتایج نشان می‌دهد که شکل منحنی کاهندگی موج P نسبت به فاصله یکنواخت نبوده و این منحنی دارای سه بخش با نقاط شکستگی در 90 و 175 کیلومتر است؛ بر این اساس یک مدل سه‌بخشی برای تضعیف دامنه موج P در محدوده فرکانس 1 تا 10 هرتز در این مطالعه پیشنهاد شده است. دامنه‌های طیفی امواج P در فواصل کمتر از 90 کیلومتر از منبع به‌صورتR-1.2 (R فاصله کانونی است) کاهش پیدا می‌کند؛ این کاهش بیشتر متأثر از پدیده گسترش هندسی امواج می‌باشد. دامنه امواج P در فواصل 90 تا 175 کیلومتری به‌صورتR0.8 افزایش پیدا می‌کند؛ و کاهندگی دامنه امواج در فواصل بیش از 175 کیلومتر، با رابطه R-1.3 توصیف شده است. علاوه بر این میانگین فاکتور کیفیت برای امواج Pg و Pn (Qpg و Qpn) مربوط به کاهندگی غیرالاستیک به‌صورتQpg=(54.2±2.6)f(1.0096±0.07) و Qpn=(306.8±7.4)f (0.51±0.05) بدست آمد. نتایج مدل محاسبه شده با مشاهدات واقعی و همچنین با نتایج مطالعات منطقه‌ای گذشته تطابق مناسبی دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Local and regional P-wave spectral attenuation model for Iran
Authors
Ehsan Moradian bajestani, Anooshiravan Ansari, Ehsan Karkooti
Abstract
A robust frequency-dependent local and regional P-wave attenuation model is estimated forcontinental paths in the Iranian Plateau. In order to calculate the average attenuation parameters,46 337 vertical-component waveforms related to 9267 earthquakes, which are recorded atthe Iranian Seismological Center (IRSC) stations, have been selected in the distance range10–1000 km. The majority of the event’s magnitudes are less than 4.5. This collection ofrecords provides high spatial ray path coverage. Results indicate that the shape of attenuationP-wave curve versus distance is not uniform and has three distinct sections with hinges at 90and 175 km. A trilinear model for attenuation of P-wave amplitude in the frequency range1–10 Hz is proposed in this study. Fourier spectral amplitudes are found to decay as R−1.2(where R is hypocentral distance), corresponding to geometric spreading within 90 km fromthe source. There is a section from 90 to 175 km, where the attenuation is described as R0.8,and the attenuation is described well beyond 175 km by R−1.3. Moreover, the average qualityfactor for Pgand Pnwaves (QPgand QPn), related to anelastic attenuation is obtained as Qpg=(54.2±2.6)f(1.0096±0.07)and Qpn=(306.8±7.4)f (0.51±0.05). There is a good agreement betweenthe results of the model and observations. Also, the attenuation model showscompatibilitywith regional studies.
Keywords
Body waves, Seismic attenuation, wave propagation, Geometric spreading, quality factor