مطالعه همدیدی-دینامیکی بارش‌های فرین ماه مارس 2019 در ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1588-NIGS
نویسندگان
1دانشیار، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
2کارشناس ارشد پژوهشی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
چکیده
جهت مطالعه الگوهای همدیدی-دینامیکی مؤثر بر بارش‌های فرین ماه مارس 2019 از داده‌های بازتحلیل مراکز ملی پیش‌بینی محیطی/مرکز ملی پژوهش‌های جوی برای بررسی الگوهای فشار، ارتفاع، شار رطوبت ویژه و شار فعالیت موج راسبی استفاده گردید. تقویت شدید مراکز کم‌فشار ایسلند و پرفشار آزورز همراه با مقادیر بی‌هنجاری مثبت فشار بر روی اروپا و تقویت مراکز ارتفاعی ایسلند، آزورز و سیبری و حضور پرارتفاع شمال اروپا به همراه کاهش شدید زبانه‌های ارتفاعی بر روی ایران، الگوهای همدیدی مؤثر بر بارش‌های فرین بوده است. همچنین الگوی دینامیکی شار فعالیت موج راسبی نشان دهنده انتشار امواج راسبی از اقیانوس اطلس (به عنوان چشمه موج) در دو راستا به سمت شرق و تقویت شاخه شمال‌شرقی آن ضمن عبور از روی اروپا و غرب مدیترانه و همگرا شدن امواج بر روی شرق مدیترانه و ایران است که موجب گردیده مرکز و غرب ایران در محل ایجاد زوج واگرایی-همگرایی امواج قرار گیرند.
کلیدواژه ها
 
Title
Synoptic-dynamic study of Iran rainfall in Mars 2019
Authors
Abbas Ranjbar Saadatabadi, Faranak Bahrami
Abstract
To study of the synoptic-dynamic patterns affecting on heavy rainfall in March 2019, the reanalysis data from the National Environmental Prediction Centers/National Center for Atmospheric Research were used to investigate pressure, 500 hPa geopotential height, specific moisture flux and wave activity flux. Reinforcement of the Iceland low and Azores high with positive pressure anomaly over Europe and also strengthening of Iceland low, Azores and Siberian high associated with positive high latitude values over the north Europe, and extremely less than normal values of geopotential height over Iran are the most effective synoptic patterns on the heavy rainfall in mars 2019. Also, dynamic pattern of the Rossby wave activity flux reflects the propagation of the Rossby waves from the Atlantic Ocean (known as the wave source) into two directions. the north-east branch reinforcement by passing through Europe and west Mediterranean and finally the convergence of waves occurred over the eastern Mediterranean and Iran.
Keywords
synoptic pattern, dynamic pattern, wave activity flux, sea level pressure, rainfall, Iran