توزیع مکانی و زمانی ازون وردسپهری در منطقه ایران در دوره ۲۰۱6-۲۰۱2

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1663-NIGS
نویسندگان
دانشجو/ موسسه ژئوفیزیک تهران
چکیده
در این پژوهش به بررسی و تحلیل توزیع میانگین ماهانه ازون وردسپهری به‌عنوان یک گاز مهم و پیچیده در جوّ در لایه‌های مختلف وردسپهر پرداخته شده است. این پژوهش برای یک دوره ۵ ساله (۲۰۱۶-۲۰۱۲) با استفاده از داده‌های CAMSRe، حاصل سومین پروژه ECMWF در حوزه شیمی جوّ، انجام شده است. نتایج نشان داد که بیشینه ازون در لایه‌های مختلف وردسپهر با چشمه‌های متفاوت و در فصل تابستان رخ می‌دهد. این بیشینه در لایه‌های پایین‌تر (سطح زمین تا hPa 700) با منشأ انسان‌زاد است و در لایه‌های بالاتر به‌دلیل سامانه‌های بزرگ‌مقیاس هواشناسی و فرونشست هوای پوشن‌سپهری به عنوان مکان یک منبع طبیعی ازون است.
کلیدواژه ها
 
Title
Spatial and temporal distribution of tropospheric ozone over Iran for the period 2012-2016
Authors
Mahsa Damanafshan
Abstract
This study investigates monthly mean distribution of tropospheric ozone in different layers of the troposphere during the period 2012-2016, which is considered as an important and complex gas in the atmosphere. To this end, the CAMSRe (Copernicus Atmosphere Monitoring Service reanalysis) data derived from the third ECMWF project in the field of atmospheric chemistry are used. Results indicated that maximum concentration of ozone in different layers of the troposphere occurs in summer in which different sources have contributed. Maximum concentration of ozone in lower layers is mostly attributed to anthropogenic sources, while high ozone concentration in upper layers of the troposphere is primarily caused by descending of the stratospheric air associated with large-scale meteorological systems.
Keywords
Anthropocentric pollutants, Tropospheric ozone, Iran, precursor ozone, CAMSRe data