به کارگیری روش CSP برای مطالعه تغییرپذیری داده های اقلیمی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1963-NIGS
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده
در این تحقیق با اعمال روش کارامدِ طیف توان تجمعی (CSP) به داده های دمای سطحی و بارش بر روی مناطق مختلف ایران در دو دوره آماری متفاوت، تغییرپذیری اقلیم در هر منطقه ناشی از این متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. برای متغیرهای دمای سطحی و بارش، مولفه های طیفی شبه تناوبیِ اصلی در مناطق مختلف کشور بدون تاثیرپذیری از نوفه نشان داده شد. مولفه متناظر با هارمونیک سالانه ی بارش، در بخش عمده ای از مناطق کشور 50 تا %60 واریانسِ بارش را شامل می شود. با این وجود در مناطقی از جنوب شرق و شمال غرب کشور تاثیر این مولفه به کمتر از 20% می رسد. مولفه نیم-سالانه ی شبه تناوبیِ قوی تنها در منطقه شمال غرب مشاهده شد. برای دمای سطحی، مولفه سالانه بیش از %90 تغییرات واریانس را در همه مناطق کشور شامل می شود. تغییرات قابل توجه در محتوای طیفی داده های بارش در دو دوره آماری مجزا مشاهده شد، اما برای دما تغییرات طیفی ناچیز بود.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of CSP method to study the variability of climatic data
Authors
abolfazl neyestani
Abstract
In this study, the application of an efficient method, the CSP method, to the temperature and precipitation data is investigated on different regions over Iran in two statistical periods, in order to evaluate the climate variability. For the surface temperature and precipitation, the main quasi-periodic spectral components in different regions of the country were shown without being affected by noise. The annual component of the precipitation includes 50 to 60% of the variance in most parts of the country. However, the impact of this component is less than 20% in the southeast and northwest of the country. A strong semi-annual component was found only in the northwestern region. For surface temperature, the annual component includes more than 90% of the variance in all regions of the country. Significant changes in the spectral content of the precipitation data were observed in two separate statistical periods, but these changes were negligible for temperature.
Keywords
Cumulative spectral power, Temperature, Precipitation, Variability, Iran