کلیدواژه ها = دما
تعداد مقالات: 10

1 اثر بسامد موج الکترومغناطیسی و دما بر گذردهی دی‌الکتریکی آب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

2 استفاده از حسگر فیبر نوری برای تعیین خواص فیزیکی آب
محسن منصورسمائی*؛ عبدلله ملک‌زاده؛ جواد باباگلی متی کلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (622.12 K)

3 ساختار سه بعدی دمایی گوشته فوقانی در شمال غرب ایران
غلام رضا مرتضی نژاد*؛ حبیب رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (604.63 K)

4 ارزیابی عملکرد اعضای یک سامانه همادی توسعه داده شده برای مدل WRF
قادر، سرمد هواشناسی*؛ محمود صفر؛ رضا جوان نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.67 K)

5 اثرات احداث سد گتوند بر تغییرات محلی اقلیم
محمد حسام محمدی*؛ محمود صفر؛ حسین رفیق زاده؛ حجت قربانی؛ سید حسین خان شقاقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.31 K)

6 تاثیر ژئومکانیک سازند بر فشارلازم برای شکست هیدرولیکی
اکبر جعفرآذری خزینه؛ غلامرضا لشکری پور*؛ مرجان شاهین فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (829.74 K)

7 پایش خشکسالی هواشناسی-پوشش گیاهی با استفاده ازداده‌های سنجش از دور ماهواره‌ای
زهرا آقاشریعتمداری*؛ سعیده کمالی؛ بذرافشان، جواد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

8 بررسی سازوکار مدوله‌سازی نوسان‌ شبه‌دوسالانه با چرخه خورشیدی
مطهره صمداللهی*؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی؛ محمد هواشناسی، جغتایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

9 به کارگیری روش CSP برای مطالعه تغییرپذیری داده های اقلیمی
ابوالفضل نیستانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.41 MB)

10 ارزیابی حساسیت مدل WRF به پارامترسازی های خردفیزیک و همرفت، مطالعه موردی:منطقه غرب ایران
سید محمود خوانساری*؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ امین علیزاده؛ آذر زرین؛ سرمد قادر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.41 MB)