کلیدواژه ها = دما
تعداد مقالات: 10

1 اثر بسامد موج الکترومغناطیسی و دما بر گذردهی دی‌الکتریکی آب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

2 استفاده از حسگر فیبر نوری برای تعیین خواص فیزیکی آب
محسن منصورسمائی* ، عبدلله ملک‌زاده، جواد باباگلی متی کلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (622.12 K)

3 ساختار سه بعدی دمایی گوشته فوقانی در شمال غرب ایران
غلام رضا مرتضی نژاد* ، حبیب رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (604.63 K)

4 ارزیابی عملکرد اعضای یک سامانه همادی توسعه داده شده برای مدل WRF
قادر، سرمد هواشناسی* ، محمود صفر، رضا جوان نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.67 K)

5 اثرات احداث سد گتوند بر تغییرات محلی اقلیم
محمد حسام محمدی* ، محمود صفر، حسین رفیق زاده، حجت قربانی، سید حسین خان شقاقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.31 K)

6 تاثیر ژئومکانیک سازند بر فشارلازم برای شکست هیدرولیکی
اکبر جعفرآذری خزینه، غلامرضا لشکری پور* ، مرجان شاهین فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (829.74 K)

7 پایش خشکسالی هواشناسی-پوشش گیاهی با استفاده ازداده‌های سنجش از دور ماهواره‌ای
زهرا آقاشریعتمداری* ، سعیده کمالی، بذرافشان، جواد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

8 بررسی سازوکار مدوله‌سازی نوسان‌ شبه‌دوسالانه با چرخه خورشیدی
مطهره صمداللهی* ، علیرضا محب الحجه، محمد میرزائی، محمد هواشناسی، جغتایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

9 به کارگیری روش CSP برای مطالعه تغییرپذیری داده های اقلیمی
ابوالفضل نیستانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.41 MB)

10 ارزیابی حساسیت مدل WRF به پارامترسازی های خردفیزیک و همرفت، مطالعه موردی:منطقه غرب ایران
سید محمود خوانساری* ، سید حسین ثنایی نژاد، امین علیزاده، آذر زرین، سرمد قادر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.41 MB)