تاثیر ژئومکانیک سازند بر فشارلازم برای شکست هیدرولیکی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1604-NIGS
نویسندگان
1فردوسی
2زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
3دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
شکست هیدرولیکی فرآیندی است که در آن یک ترک به علت بارگذاری هیدرولیکی (فشار) ناشی از سیال درون ترک، ایجاد شده و انتشار می‌یابد و موجب افزایش بازیافت نفت می‌گردد. در این تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای به بررسی عوامل موثر بر میزان فشار لازم جهت شکست هیدرولیکی پرداخته شده است. طبق نتایج این تحقیق با افزایش مدول یانگ، سختی شکاف، مقاومت کششی سازند و نشت سیال فشار لازم بر شکست هیدرولیکی افزایش می‌یابد. شکل ترک در سنگ صلب نازک‌تر اما گسترده‌تر و در مدول کمتر ترک عریض‌تر است. همچنین افزایش دما موجب افزایش فشار لازم برای شکست هیدرولیکی می‌شود اما برای افزایش فاصله ترک ایجاد شده افزایش دما به فشار سیال کمتری نیاز دارد. نتیجه کلی طول شکاف در محیط‌های شکل‌پذیر نسبت به محیط‌های شکننده کوتاه‌تر است که دلیل این اختلاف طول را می‌توان در مقدار انرژی جذب شده در این دو محیط بیان کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Influence of geomechanics of formation on pressure required for hydraulic fracture
Authors
Akbar Jafarazari Khazineh, Golamreza Lashkari pour, marjan shahinfar
Abstract
Hydraulic fracturing is a process in which a crack is created and propagated due to the hydraulic loading (pressure) caused by the fluid inside the crack, increasing oil recovery. In this study, the factors affecting the amount of pressure required for hydraulic fracturing are investigated in a library. According to the results of this study, with an increase in Young's modulus, slit hardness, the tensile strength of the formation and fluid leakage pressure increased on hydraulic fracture. The crack shape is thinner but wider in the hard rock and wider in the lower modulus. Increasing the temperature also increases the pressure required for the hydraulic fracture but requires increasing fluid pressure to increase the cracking distance. The overall result of the gap length in shaping environments is shorter than in brittle environments, which can be explained by the amount of energy absorbed in these environments.
Keywords
Hydraulic fracture, Young's modulus, Gap hardness, Poisson's ratio, Temperature