اثرات احداث سد گتوند بر تغییرات محلی اقلیم

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1580-NIGS
نویسندگان
1گروه علوم زمین، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
2دانشگاه تهران
3نهاجا
چکیده
سدها نه تنها در زمینه مزایای ساخت، بلکه به دلایل تأثیراتی که بر محیط می‌گذارند، می‌توانند مورد مطالعه قرار گیرند. با این حال، ممکن است به دلیل ایجاد سطح تبخیر بزرگی که در پشت این سدها به‌وجود می‌آید، تأثیرات محیطی آنها (بر پارامترهای اقلیمی یا اکوسیستم منطقه محل استقرار)، مزایای احداثشان را تحت تأثیر قرار دهد.
در این مطالعه، اثرات احداث سد گتوند بر سه پارامتر رطوبت، دما و بارش، با استفاده از داده‌های پنج ایستگاه هواشناسی در محدوده جغرافیایی محل استقرار سد، در بازه زمانی سال‌های 1380 تا 1396 به روش تحلیل روند سری‌های زمانی در مقیاس‌های ماهانه و سالانه، با بهره‌گیری از روش ناپارامتری تخمین شیب سن و آزمون من-کندال، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که پس از آبگیری سد، میانگین رطوبت نسبی و دمای متوسط سالانه در منطقه مورد مطالعه، روند افزایشی و مجموع بارش سالانه، روند کاهشی داشته است.
کلیدواژه ها
 
Title
The Influence of Gotvand Dam on Local Climate Change
Authors
Mohammad hesam Mohammadi, Mahmoud Safar, Hossein Rafigh Zadeh, Hojjat Ghorbani, Seyyed Hossein Khan Shaghaghi
Abstract
Dams are studied not only for the benefits of construction but also for their environmental impacts. However, it may be due to large evaporation area behind these dams, their environmental impacts will affect the benefits of their construction.
In this article, the effects of the Gotvand dam construction on three climatic parameters (humidity, temperature and precipitation) have been investigated and evaluated by using data from five meteorological stations in the dam area from 2001 to 2017, by time-series trend analysis on monthly and annual scales using non-parametric method of Sen’s slope estimator and Mann-Kendall test. The results show that after flooding dam, in the study area, annual relative humidity and average temperature increased and the annual precipitation has decreased.
Keywords
Gotvand dam, Sen’s slope estimator, Mann-Kendall test, Humidity, Temperature, Precipitation