بررسی سازوکار مدوله‌سازی نوسان‌ شبه‌دوسالانه با چرخه خورشیدی

، صفحه 58-61 (4)
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1929-NIGS
نویسندگان
1فیزیک فضا، دانشکده ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3دانشگاه یزد
چکیده
نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) یکی از نوسان‌های مهم پوشن‌سپهر است. سیگنال خورشیدی تاثیر زیادی بر پوشن‌سپهر و همچنین وردسپهر دارد که تنها با دسته‌بندی برحسب فازهای QBO در داده‌های اقلیمی آشکار می‌شود. بنابراین، مطالعه سازوکار مدوله‌سازی اثر QBO با چرخه خورشیدی در بررسی اثرات برون‌حاره‌ای QBO در داده‌های اقلیمی بسیار مهم است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های بازتحلیل JRA-55 در بازه زمانی 1958 تا 2018 همبستگی چرخه 11ساله خورشیدی با فازهای QBO بررسی می‌شود. نتایج حاکی از این است که همبستگی شار خورشیدی با دما و ارتفاع ژئوپتانسیلی در جنب‌حاره قوی‌تر از دیگر نواحی است. موقعیت و مقدار همبستگی در فازهای مختلف QBO متفاوت بوده و در فاز شرقی نسبت به فاز غربی قوی‌تر است. همچنین الگوی کلی برای همبستگی در تمام سال‌ها در نیمکره شمالی تقریبا مشابه است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the modulation of the quasi-biennial oscillation (QBO) by the solar cycle
Authors
motahareh samadollahi, alireza mohebolhojeh, mohammad mirzaei, Mohamad joghataei
Abstract
One of the most important oscillations of the stratosphere is the quasi-biennial oscillation (QBO). The solar signal has a significant effect on the stratosphere and troposphere which is only revealed in climatic data by classification using QBO phases. It is thus important to investigate the mechanism of modulation of the QBO effects by the solar cycle in studying the extratropical effects of QBO in climatic data. In this study, the correlation between the 11-year solar cycle and the QBO phases is examined using JRA-55 reanalysis data from 1958 to 2018. Results show that the correlation of solar flux with temperature and geopotential height is strongest at the subtropical region. The location and amount of the correlations are different in different phases of QBO and in the easterly phase are stronger than the westerly one.
Keywords
Quasi-Biennial Oscillation, Solar Radiation, modulation, Temperature, geopotential height, Correlation