نویسنده = علیرضا محب الحجه
تعداد مقالات: 25

1 مقایسه نتایج داده گواری به روش 3D-Var در مقیاس همرفتی با استفاده از مدل WRF و HARMONIE در منطقه غربی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.07 MB)

2 تاثیر استفاده از داده های شرایط اولیه و مرزی مختلف بر دقت پیش بینی های سطحی با تفکیک بالا با استفاده از مدل WRF در منطقه غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.11 MB)

3 اثر گرمایش زمین بر مسیرتوفان مدیترانه در فصل زمستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (961.73 K)

4 تغییرات اقلیمیِ گردشِ موسِمیِ تابستانۀ جنوب‌غرب آسیا در وردسپهر زِبَرین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (975.91 K)

5 مطالعه عددی تأثیر هسته یخی بر بارش ابر فازآمیخته همرفتی: مطالعه موردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.3 K)

6 بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر تاوه قطبی روی پوشن‌سپهر پایینی و میانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.13 K)

7 تعیین اثر گرمایش بادررو در پارامترسازی امواج گرانی-لختی حاصل از همرفت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)

8 تأثیر NAO بر ارتباط بین مسیرهای توفان اطلس و مدیترانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

9 کاربست فرایابی فعالیت موج برای مطالعه اثر نوسان شبه‌دوسالانه بر مسیر توفان مدیترانه
سعید اسمعیلی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ میرزائی، محمد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (524.13 K)

10 توزیع اقلیم شناختی شاخص های همرفتی بر روی منطقه غرب آسیا
امیر طهماسبی پاشا*؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (989.04 K)

11 مطالعه تلاطم هوای صاف بر مبنای نظریه عدم توازن خودبخودی
سارا محمودوند*؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.41 K)

12 ارتباط دورپیوندهای NAO و MJO با فراوانی چرخندهای شرق مدیترانه
تورج جمشیدی خزلی*؛ رنجبر سعادت آبادی عباس؛ محمدعلی نصراصفهانی؛ سحر تاجبخش مسلمان؛ محب الحجه علیرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (269.09 K)

13 تغییرپذیری شدت مسیر توفان اطلس بر اساس EKE، در پاسخ به تغییر اقلیم
آمنه ملاشریفی طرقی*؛ علیرضا محب الحجه؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (539.72 K)

14 محاسبه بردار کیو و بررسی دقت نتایج در یک مطالعه موردی روی ایران
سامان مرتضی پور*؛ رسول میرزائی شیری؛ مهیار مقصودی فلاح؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.51 K)

15 مطالعه میان‌مقیاس توفان برف هشتم بهمن‌ماه 1396 در منطقه تهران
امیرمتین قریب*؛ محمد میرزائی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (388.2 K)

16 شرایط مرزی در حل عددی معادله فرارفت کروی روی شبکه یین-یَنگ
رسول میرزائی شیری*؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (840.55 K)

17 بررسی اقلیم‌شناختی چرخندهای مناطق شمال‌شرق آفریقا و دریای سرخ
زکیه علی زاده*؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.41 MB)

18 مطالعه انرژتیک سه توفند قوی رخ داده در اقیانوس اطلس طی سال‌های 2017 تا 2019
فرنوش حداد*؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ میرزائی، محمد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.64 MB)

19 مطالعه اقلیم‌شناختی ارتباط بین شاخص‌های پایداری جوّ و انسو در غرب آسیا
نیما باغستانی*؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب‌الحجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

20 بررسی سازوکار مدوله‌سازی نوسان‌ شبه‌دوسالانه با چرخه خورشیدی
مطهره صمداللهی*؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی؛ محمد هواشناسی، جغتایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

21 شبیه‌سازی اثرات تابشی تغییر غلظت مولکول‌های جوّی با اجرای RRTMG
مهشید کاویانی*؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.42 MB)

22 کاربست مدلی تابشی با تفکیک طیفی بالا برای ارزیابی RRTMG
مهشید کاویانی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)

23 ارتباط شاخصهای پایداری جوّ با دورپیوندهای NAO و IOD در منطقه غرب آسیا
امیر طهماسبی پاشا*؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.6 MB)

24 ارزیابی مدل‌ با قابلیت تفکیک توفان ICON برای فرایندهای سطح
میلاد بهروش*؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی؛ فرهنگ احمدی گیوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

25 مطالعه اقلیم شناختی رخداد بندال های زمستانه در نیم کره شمالی
کامل آزرم؛ علیرضا محب الحجه*؛ محمد میرزائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.32 MB)