تغییرپذیری شدت مسیر توفان اطلس بر اساس EKE، در پاسخ به تغییر اقلیم

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1676-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک- دانشگاه تهران
2گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3عضو هیات علمی
چکیده
در این پژوهش، روند تغییر شدت مسیرهای توفان در فازهای مختلف نوسان اطلس شمالی (NAO) از دیدگاه انرژتیک با استفاده از مجموعه داده‌های بازتحلیل JRA-55 مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور، میانگین همادی جمله‌های مهم معادله‌ گرایش زمانی انرژی جنبشی پیچکی (EKE) برای ماه‌های بحرانی مثبت و منفی NAO در فصل زمستان برای دو بازه زمانی 1987-1959 و 2017-1989 محاسبه شدند. همچنین روند تغییرات بیشینه شدت EKE در حوزه اطلس، برای تمام ماه‌های بحرانی و غیر بحرانی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که شدت مسیرتوفان اطلس در دوره 2017-1959 برای ماههای بحرانی مثبت، روند کاهشی داشته است، ولی در ماههای بحرانی منفی افزایش یافته است. همچنین، در فاز مثبت در دوره 2017-1989 و در فاز منفی در دوره 1987-1959، که تعداد رخداد ماههای بحرانی بیشتر است، مناطق جریان‌سو مسیر توفان مدیترانه بیشتر تحت تأثیر پیچک ها قرار گرفته اند.
کلیدواژه ها
 
Title
Variations in the Atlantic storm track's intensity based on EKE in response to climate change
Authors
Ameneh Mollasharifi Targhi, Alireza Mohebalhojeh, Farhang Ahmadi- Givi
Abstract
In this study, the variation of storm tracks’ intensity in different NAO phases is analyzed from the energetic point of view by the JRA-55 reanalysis dataset. To achieve this goal, the composite maps of the most important terms of the time tendency equation of the eddy kinetic energy (EKE) for the winter months (December to February) were computed for the critical positive and negative months of the NAO in two periods, 1959–1987 and 1989-2017. Furthermore, the trend in the maximum EKE intensity in the Atlantic region is investigated for critical and non-critical months. Results show that there is a downward trend in the intensity of the Atlantic storm track for critical positive months, but the trend is upward for critical negative months. On the other hand, in the periods with the highest occurrence of critical months, the 1989-2017 period for positive months and the 1959-1987 period for negative months, downstream areas of the Mediterranean storm track are affected significantly by the eddy kinetic energy.
Keywords
North Atlantic Oscillation, NA storm track, Mediterranean storm track, energetic view, composite map, eddy kinetic energy (EKE)