ارتباط شاخصهای پایداری جوّ با دورپیوندهای NAO و IOD در منطقه غرب آسیا

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2028-NIGS
نویسندگان
گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
با توجه به تأثیر مهم نوسانات بزرگ مقیاس دورپیوندی در تشکیل سامانه های همرفتی، بررسی اثر این شاخصها بر توزیع اقلیم‌شناختی شاخصهای پایداری جوّ میتواند کمک شایانی به پیشبینی سامانه های همرفتی کند. در این پژوهش، ابتدا فازهای بحرانی مثبت و منفی دو شاخص دورپیوندی نوسان اطلس شمالی (NAO) و دوقطبی اقیانوس هند (IOD) تعیین شد. میانگین شاخصهای پایداری جوّ شامل انرژی پتانسیل دسترس پذیر همرفتی (CAPE)، شاخص بالابری (LI)، شاخص کا (KI) و شاخص مجموع مجموع ها (TTI) طی دوره 1958 تا 2018 با استفاده از داده‌هایJRA55 با تفکیک افقی ◦25/1×◦25/1 برای ماه‌های بحرانی مربوط به فازهای مثبت و منفی دورپیوندهای NAO و IOD برای فصل بهار در منطقه غرب آسیا تعیین و سپس اختلاف میانگین فازهای مثبت و منفی هر دورپیوند محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عموماً فاز مثبت (منفی) شاخص NAO با کاهش (افزایش) و نیز فاز مثبت (منفی) شاخص IOD با افزایش (کاهش) گستردگی مکانی توزیع مقادیر شاخصهای پایداری جوّ در بخش بزرگی از منطقه مورد مطالعه همراه است.
کلیدواژه ها
 
Title
The relationship between atmospheric stability indices and teleconnections of NAO and IOD over the West Asia
Authors
Amir Tahmasebi Pasha, Mohammad Mirzaei, Ali Reza Mohebalhojeh
Abstract
Due to the importance of teleconnections in the formation of convective systems, investigating the effect of these indices on the climatological distribution of atmospheric stability indices can be of great help in predicting convective systems. In this study, first, the positive and negative critical phases of the North Atlantic Oscillation (NAO) and the Indian Ocean Dipole (IOD) were determined. Using JRA55 data with a horizontal resolution of 1.25°×1.25° for the period 1958 to 2018, the average values of the atmospheric stability indices including Convective Available Potential Energy (CAPE), Lifted Index (LI), K Index (KI) and Total Totals Index (TTI) were calcualted for the critical months of the positive and negative phases associated with the NAO and IOD teleconnections in the spring season over the West Asia region from which the average differences of the two phases were determined for each teleconnection. Results show that generally the area of the atmospheric stability indices with significant values decreases (increases) during the positive (negative) phase of the NAO and increases (decreases) during the positive (negative) phase of the IOD over the most parts of the study area.
Keywords
North Atlantic Oscillation, Indian Ocean Dipole, Convective Available Potential Energy, K Index, Lifted Index, Total Totals Index