توزیع اقلیم شناختی شاخص های همرفتی بر روی منطقه غرب آسیا

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1498-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک فضا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
سامانه های همرفتی، پدیده های خرد یا میان مقیاس جوّی هستند که با شاخص های پایداری جوّ تعیین می شوند. مطالعه توزیع اقیلم شناختی این شاخص ها می تواند کمک شایانی به پیش بینی سامانه های همرفتی کند. بدین منظور، در این پژوهش با استفاده از داده های JRA55 با تفکیک افقی 1/25×1/25 درجه جغرافیایی در دو راستای مداری و نصف النهاری طی دوره مطالعاتی 1958 تا 2018 شاخص های پایداری جوّ شامل انرژی پتانسیل دسترس ذیر همرفتی (CAPE)، شاخص کا (KI)، شاخص بالابری (LI) و شاخص مجموع مجموع ها (TTI) برای منطقه وسیعی از نیمکره شمالی شامل غرب آسیا محاسبه و بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که توزیع فصلی شاخص های همرفتی بر روی منطقه مورد مطالعه، تحت تأثیر چرخه فصلی دما و رطوبت ناشی از جابه جایی ITCZ است. از طرفی مشاهده شد که الگوی توزیع این شاخص ها به الگوی توزیع دما به مراتب نزدیک تر از الگوی توزیع رطوبت است. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر شاخص های پایداری جوّ در فصل تابستان و در مناطق پست و ساحلی و کمترین آن طی فصل زمستان و در مناطق مرتفع رخ می دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Climatological distribution of convective indices over the west Asia
Authors
Amir Tahmasebi pasha, Alireza Mohebalhojeh, Mohammad Mirzaei
Abstract
Convective systems are micro or meso-scale atmospheric phenomena determined by atmospheric stability indices. The climatological study of these indices can be important in predicting convective systems. In this study, using JRA55 data with a horizontal resolution of1.25 × 1.25 degree during the period 1958 to 2018, the atmospheric stability indices including Convective Available Potential Energy (CAPE), K Index ( KI), Lifted Index (LI) and Total Totals Index (TTI) were calculated for a large area encompassing the west of Asia. The results showed that the seasonal distribution of convective indices in the west of Asia is affected by the seasonal cycles of temperature and humidity associated with the ITCZ displacement. On the other hand, it was observed that the distribution pattern of the stability indices is much closer to the temperature pattern than the moisture pattern. The results also showed that the maximum values of the stability indices occur in summer over lowland and coastal areas and the minimum ones in winter and highlands.
Keywords
Convective systems, stability indices, Convection Available Potential Energy, K Index, Lifted Index, Total Totals Index