بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر تاوه قطبی روی پوشن‌سپهر پایینی و میانی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1104-NIGS
نویسندگان
چکیده
فعالیت امواج سیاره‌ای در پوشن‌سپهر و نحوه برهم‌کنش آنها با نوسان‌هایی چون QBO وتاوه قطبی، درانتقال و وردش‌پذیری سال به سال اوزن پوشن‌سپهر موثر است. در پژوهش حاضر، با استفاده از تاوایی‌پتانسیل روی سطوح همدمای پتانسیلی در فازهای مختلف QBO رسم شد. نتایج نشان می‌دهد، کشیدگی‌های تاوایی پتانسیلی به سمت مسیر طوفان‌های اطلس، آرام و مدیترانه است. کشیدگی و پریشیدگی روی این سطوح، در ترازهای واقع در پوشن‌سپهر میانی به‌علت فعالیت کمتر امواج نسبت به پوشن‌سپهرپایینی کمتر است . همچنین تاوه در فاز غربی قوی تر از فاز شرقی است. گرادیان نصف‌النهاری تاوایی پتانسیلی تفاوت بارزی بین فازهای مختلف QBO دارد. این گرادیان منطقه شکست امواج و لبه تاوه قطبی را نشان می‌دهد. نتیجه این که در هر دو فاز نوسان، لبۀ جنب‌حاره‌ای تاوۀ قطبی در پوشن‌سپهر زیرین قوی‌تر است در حالی‌که در پوشن‌سپهرمیانی لبۀ قطبی تاوۀ قطبی قوی‌تر می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Impact of the Quasi-Biennial Oscillation (QBO) on the Polar Vortex in the lowermost and middle stratosphere in Early Winter
Authors
Abstract
QBO is one of the most important oscillations in the Stratosphere. Study of the oscillation is important because of extratropical effects of QBO and interaction between stratosphere and troposphere. Role of planetary wave activity in interaction between QBO and polar vortex is very important. Extratropical impacts of this oscillation on polar vortex especially on level of lowermost and middle stratosphere is considered in early winter.
Using NCEP NCAR reanalysis data to compute potential vorticity on potential temperature levels in different phases of QBO is examined. Potential vorticity is depicted on potential temperature 380 and 480 levels as lowermost stratospheric levels, and 500 and 580 levels as middle stratospheric levels. Results show that elongation of potential vorticity on these levels toward the Atlantic, Pacific and Mediterranean storm tracks. Vorticity in westerly phase is more stronger than easterly phase of QBO. Polar vortex edge and surf zone are appeared on these levels and hasmeaningful difference in easterly and westerly phase of QBO. Subtropical edge of polar vortex is stronger in lowermost stratosphere while polar edge of vortex is stronger in middle stratosphere.
Keywords
planetary waves, stratosphere, polar vortex, QBO, potential vorticity, wave activity