ارزیابی مدل‌ با قابلیت تفکیک توفان ICON برای فرایندهای سطح

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2059-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک فضا- موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران موسسه ماکس پلانک برای هواشناسی
2گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
مدل‌های ناآب‌ایستا اگرچه در سال‌های اخیر پیشرفت شگرفی داشته‌اند اما همچنان در شبیه‌سازی فرایندهای سطح با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. در پژوهش حاضر از مدل با قابلیت تفکیک توفان ICON برای شبیه‌سازی شارهای سطحی و دمای سطح و مقایسه آن با مجموعه‌ای از داده‌های بازتحلیل در دو منطقه مشخص، استفاده شده است. همچنین حساسیت مدل به تنظیمات لازم برای محاسبه شارهای سطحی گرمان نهان و محسوس و اختلاف شایان توجه شار خالص تابش سطح با داده‌های بازتحلیل در مجموعه‌ای از خروجی‌های مدل با قابلیت تفکیک توفان در دو منطقه بررسی می‌شود. این‌طور به‌نظر می‌آید که مدل در دو گروه تنظیمات مختلف عملکرد مختلفی را در محاسبه شارهای سطحی گرمای نهان و محسوس در منطقه مشخص مرطوب و خشک داشته است. همچنین، اختلاف زیاد شار تابش خالص سطح در مقایسه با داده‌های بازتحلیل احتمالا به عدم تعادل تابشی در بالای جوّ مربوط می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Assessment of the results of a storm resolving model for the surface processes
Authors
Milad Behravesh, Ali Reza Mohebalhojeh, Mohammad Mirzaei, Farhang Ahmadi Givi
Abstract
Despite the significant progress made in the non-hydrostatic models in recent years, but there are still challenging issues for surface processes. The storm-resolving model of ICON has been utilized to simulate the surface fluxes and temperature as compared with a set of reanalysis data for a specific period. The current study aims to assess and highlight the model’s sensitivity to the tunings required for the computation of the latent and sensible surface heat fluxes as well as the significant differences between the results of the model and the reanalysis data for the surface net radiative flux. The large difference in surface net radiative flux compared to the reanalysis data is probably related to the radiative imbalance at the top of the atmosphere.
Keywords
storm-resolving model, sensible heat flux, latent heat flux, surface net radiative flux