ارزیابی حساسیت مدل WRF به پارامترسازی های خردفیزیک و همرفت، مطالعه موردی:منطقه غرب ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1972-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه فردوسی- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی آب
2دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب
3دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی و علوم آب
4عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
5عضو هیئت علمی دانشگاه تهران- موسسه ژئوفیزیک- گروه فیزیک فضا
چکیده
وضعیت آشوبناک جو لزوم بالابردن دقت پیش بینی های جوی را بیش از پیش آشکار کرده است. یافتن بهترین پیکربندی برای اجرای مدل با بالاترین دقت نیازمند آزمایش این پیکربندی هاست. همچنین از آنجایی که بارش در زمره دشوارترین پارامترهاست این تحقیق در صدد آزمایش پیکربندی های مدل WRF برای پیش بینی هر چه بهتر این متغیر است. برای این کار از 9 پیکر بندی متفاوت با سه دامنه تو در تو و با تفکیک افقی 27، 9 و 3 کیلومتر برای پیش بینی 24 ساعته در دو روز متفاوت در سال های 2020 و 2019 استفاده شده است. نتایج نشان داد که تمامی پیکر بندی ها در پیش بینی دما و سرعت باد توانایی خوبی داشته اند اما در مورد بارش می توان گفت پیکربندی متشکل از طرحواره خرده فیزیک Goddard و طرحواره کومولوسی BMJ توانایی بیشتر در پیش بینی بارش 24 ساعته زمستانه در روز 25 فوریه داشته است. همچنین در مورد بارش بهاره پیکربندی با ترکیب متشکل از طرحواره خرده فیزیک Goddard و طرحواره کومولوسی Grell توانایی بیشتری داشته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Sensitivity analysis of WRF model prediction to choice of microphysics and convection Parameterizations schemes. Case study: west of Iran
Authors
seyed mahmoud khansari, Seyed Hosein Sanaei Nejad, Amin Alizadeh, Azar Zarrin, Sarmad Ghader
Abstract
The turbulent state of the atmosphere has made it even more apparent the need to increase the accuracy of weather forecasts. Finding the best configuration to run the model with the highest accuracy requires testing these configurations. Also, since precipitation is one of the most difficult parameters, this study seeks to test WRF model configurations to better predict this variable. To do this, 9 different configurations with three nested domains with horizontal resoloution of 27, 9 and 3 km have been used for 24-hour forecasting on two different days in 2020 and 2019. The results showed that all configurations had a good ability to predict temperature and wind speed but in the case of precipitation, the configuration consisting of the Goddard micro-physics schema and the BMJ cumulus schema was more capable of predicting 24-hour winter precipitation on February 25th. Also in the case of spring precipitation The configuration with the combination of the Goddard sub-physics schema and the Grell cumulus schema was more capable.
Keywords
Prediction, WRF model, rainfall, Temperature, wind speed, Model sensitivity