نویسنده = سرمد قادر
تعداد مقالات: 17

1 شبیه‌سازی پاشندگی جوی و دز فردی بیشینه با مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

2 مقایسه نتایج داده گواری به روش 3D-Var در مقیاس همرفتی با استفاده از مدل WRF و HARMONIE در منطقه غربی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.07 MB)

3 تاثیر استفاده از داده های شرایط اولیه و مرزی مختلف بر دقت پیش بینی های سطحی با تفکیک بالا با استفاده از مدل WRF در منطقه غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.11 MB)

4 پیشبینی عددی کاهش دید افقی در منطقه تهران: مطالعه موردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

5 تاثیر به روزرسانی اطلاعات کاربری اراضی مدل WRF برروی پارامترهای سطحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

6 مطالعه عددی تغییر پذیری جبهه بین آبهای ورودی و خروجی در خلیج فارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.54 MB)

7 بررسی آماری جست بادهای همرفتی و غیرهمرفتی در محدوده ایران
محمد حسام محمدی*؛ امیرحسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.25 K)

8 ارزیابی عملکرد اعضای یک سامانه همادی توسعه داده شده برای مدل WRF
قادر، سرمد هواشناسی*؛ محمود صفر؛ رضا جوان نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.67 K)

9 محاسبه بردار کیو و بررسی دقت نتایج در یک مطالعه موردی روی ایران
سامان مرتضی پور*؛ رسول میرزائی شیری؛ مهیار مقصودی فلاح؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.51 K)

10 پیش بینی تلاطم هوای صاف در منطقه ایران: مطالعه موردی کاربرد عملیاتی
رضا جوان نژاد*؛ محمود صفر؛ سرمد قادر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (514.83 K)

11 شبیه سازی عددی بارورسازی ابرها به کمک طرحواره موریسون تغییر یافته در مدل WRF (مطالعه موردی: شمال غرب ایران)
شقایق مرادی*؛ سهیلا جوانمرد؛ قادر، سرمد هواشناسی؛ مجید آزادی هواشناسی؛ قرایلو، مریم هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (456.64 K)

12 شرایط مرزی در حل عددی معادله فرارفت کروی روی شبکه یین-یَنگ
رسول میرزائی شیری*؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (840.55 K)

13 پیش بینی تلاطم هوای صاف در مرکز ایران (مسیر تهران- اهواز) با استفاده از مدل WRF
محمدمهدی آریامنش*؛ قادر، سرمد هواشناسی؛ علی‌اکبری‌بیدختی، عباسعلی هواشناسی؛ علیزاده چوبری، امید هواشناسی؛ رضا جوان نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (446.28 K)

14 کاربست داده‌های رطوبت خاک SMOPS در مدل WRF
احسان تقی‌زاده قوژدی؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*؛ قادر، سرمد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (483.6 K)

15 تحلیل ساختار توفان12 خرداد 1393 تهران با استفاده از داده‌های ماهواره
ابوالقاسم غضنفری لاکه*؛ قادر، سرمد هواشناسی؛ مجید مزرعه فراهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.8 K)

16 شبیه سازی مقایسه ای امواج ناشی از باد دریای خزر با داده های ERA5 و ERA-Interim
محمد بارانی پورمقدم*؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سید عباس حق شناس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

17 ارزیابی حساسیت مدل WRF به پارامترسازی های خردفیزیک و همرفت، مطالعه موردی:منطقه غرب ایران
سید محمود خوانساری*؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ امین علیزاده؛ آذر زرین؛ سرمد قادر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.41 MB)