ارزیابی عملکرد اعضای یک سامانه همادی توسعه داده شده برای مدل WRF

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1684-NIGS
نویسندگان
1عضو هیئت علمی
2دانشگاه تهران
3دانشگاه هوایی شهید ستاری
چکیده
با توجه به اهمیت استفاده از مزایای پیش‌بینی‌های همادی برای مدل‌های جهانی و به تبع آن برای مدل‌های میان‌مقیاس ناحیه محدود در کشور ما نیز توجه پژوهشگران این حوزه در سال‌های اخیر به توسعه و استفاده از این سامانه‌ها برای انجام پیش‌بینی‌های وضع هوا برای منطقه ایران به صورت پژوهشی و عملیاتی، جلب شده‌است.
کار حاضر به ارزیابی و بررسی عملکرد اعضای یک سامانه همادی توسعه داده شده برای مدل WRF اختصاص دارد. این سامانه به صورت ترکیبی از پریشیدگی در شرایط اولیه و پارامترسازی‌های فیزیکی متفاوت می‌باشد. در واقع می‌توان اعضای سامانه را به صورت‌های متفاوتی از جمله تنها پارامترسازی‌های فیزیکی متفاوت، تنها پریشیدگی در شرایط اولیه و یا ترکیبی از این دو حالت ایجاد نمود.
در بخش اول کار حاضر نتایج جمع‌بندی پارامترهای آماری برای دو کمیت باد و دما و برای تک تک اعضای کاندید برای پارامترسازی‌های فیزیکی ارائه می‌شود. در بخش دوم نیز نتایج سامانه همادی ترکیبی پریشیدگی-فیزیکی به صورت موردی و برای کمیت بارش ارائه می‌شوند. نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب سامانه می‌باشند.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of members of an ensemble forecasting system developed for the WRF model
Authors
Sarmad Ghader, Mahmoud Safar, reza JavanNezhad
Abstract
This work is devoted to report results of the evaluation of an ensemble forecasting system developed for the WRF model. A combination of perturbation of initial condition and different physical parametrizations is used to construct the combined ensemble system. First, results of statistical parameters for the wind and temperature fields are presented for all candidate members of the ensemble system based on different physical parametrization. Then, as a case study, evaluation of the combined ensemble forecasting system for the precipitation parameter is presented. Results exhibit the remarkable performance of the ensemble system.
- - - - - - - - -
Keywords
Ensemble forecasting, Verification, WRF model, Wind, Temperature, Precipitation