بررسی آماری جست بادهای همرفتی و غیرهمرفتی در محدوده ایران

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 88-91 (4) XML اصل مقاله (218.25 K)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1462-NIGS
نویسندگان
1گروه علوم زمین، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
2گروه علوم زمین، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
4پژوهشکده هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران.
چکیده
یکی از پدیده های مخرب جوی که می تواند در بحث ایمنی پرواز، حمل و نقل، شهرسازی، انرژی و غیره اثر مستقیم داشته باشد، جست باد است. بررسی زمانی و مکانی وقوع این پدیده می تواند به کاهش سوانح و خطرات ناشی از آن منجر شود. بدین منظور داده‌های ثبت شده در 31 ایستگاه همدیدی فرودگاهی در محدوده کشور ایران بین سال های 2013 تا 2017 میلادی مورد مطالعه قرار گرفت. از مجموع 3441 گزارش جست باد با تندی برابر یا بیشتر از 15 متر بر ثانیه، فرودگاه اردبیل با 1019 مورد بیشترین تعداد گزارش را داشت. نتایج نشان داد تعداد گزارش های جست باد همرفتی در مناطق شمال غرب، غرب، شمال شرق و مرکزی به مراتب بیشتر از سایر مناطق است. بیشتر جست بادهای همرفتی در بهار گزارش گردیده است و حدود %42 از جست بادهای غیرهمرفتی در اواخر زمستان و ابتدای بهار اتفاق افتاده است. همچنین اغلب جست بادها در بین ساعت 12 تا 18 محلی گزارش گردیده است.
کلیدواژه ها
 
Title
A statistical analysis of convective and non-convective wind gusts over Iran
Authors
Mohammad hesam Mohammadi, Amir Hussain Meshkatee, sarmad ghader, majid azadi
Abstract
One of the most damaging atmospheric phenomena that can have a direct impact on the safety of flight, transportation, urban planning, energy, etc. is the occurrence of wind gusts. Identifying the areas where frequent wind gust have been reported, as well as the timely review of these reports, can lead to a reduction in the accidents and risks associated with this atmospheric phenomena.
The main objective of this study is to explore temporal and spatial distribution of wind gusts’ speeds that have been occurred during 2013 and 2017 in Iran. To do so, METAR reports of 31 aviation weather stations in Iran were studied for wind gust speeds higher than or equal to 15 ms-1. Ardabil Airport had the highest number of reports with 1019 out of 3441 reports. The results indicate that the number of convective wind gust reports in north-west, west, north-east and central parts of Iran were significantly higher than the other regions. Most convective wind gusts had been occurred in spring when the thunderstorm activities are at their peak in Iran. About 42% of non-convective wind gusts had been occurred in March, April and May (late winter and early spring). Most of the wind gusts were reported between 12:00 and 18:00 local standard time (0800 to 1400 UTC). The highest wind gust speed reported during the study period was 89 ms-1 at the Hamadan station on 11 June 2015 and was non-convective. The highest reported convective wind gust speed was 78 ms-1 at the Kish Island station on 11 November 2015.
Keywords
wind gust, Thunderstorm, severe weather, convective, non-convective, Iran