کلیدواژه ها = پیش بینی
تعداد مقالات: 2

1 ارزیابی حساسیت مدل WRF به پارامترسازی های خردفیزیک و همرفت، مطالعه موردی:منطقه غرب ایران
سید محمود خوانساری*؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ امین علیزاده؛ آذر زرین؛ سرمد قادر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.41 MB)

2 پیشنشانگرهای لرزه شناختی - پارامترهای لرزه خیزی
محمد امیری*؛ علی شاهسوند؛ حبیب رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (482.37 K)