پیشنشانگرهای لرزه شناختی - پارامترهای لرزه خیزی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1973-NIGS
نویسندگان
1گروه زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و عضو انجمن ژئوفیزیک ایران
2دانشگاه تهران موسسه ژئوفیزیک گروه زلزله شناسی
3گروه زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
چکیده
پیش بینی زلزله به صورت تعیین زمان، بزرگی و مکان وقوع زلزله در آینده تعریف می‌ شود. به پدیده‌ های بی هنجاری که قبل از رخداد زلزله نمایان می شوند، پیشنشانگرهای زلزله می گویند. پیشنشانگر های زلزله اغلب براساس محدوده ی زمانی پدیدار شدن آن ها قبل از رخداد زلزله در دسته بندی پیش بینی های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت و آنی تقسیم‌ بندی می‌ شوند. یکی از روش های پیشنشانگرهای لرزه شناختی، پارامترهای لرزه خیزی نام دارند که به صورت پیش بینی آماری نیز مورد بررسی قرار می گیرند، به فراوانی زمین لرزه ها در سال وابسته بوده و با قانون گوتنبرگ ریشتر بیان می شوند. داده های کار با این روش، داده نامه (کاتالوگ) های لرزه ای هستند که به راحتی و صورت رایگان در دسترس قرار دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic Parameters - Seismic Precursors
Authors
Mohammad Amiri, Ali shahsavand, Habib Rahimi
Abstract
Earthquake prediction is defined as determining the time, magnitude and location of an earthquake in the future. Anomalous phenomena that appear before an earthquake occurs and they are called earthquake predictors. Earthquake predictors are often divided into long-term, intermediate-term, short-term and Immediate based on the time which they occur before an earthquake. One of the methods of seismic prediction is called seismicity parameters, which are also included in the statistical forecasting and depend on the frequency of earthquakes per year and expressed by Gutenberg-Richter law. The data working with this method are seismic catalogs Which are easily available and free.
Keywords
Prediction, Precursor, Earthquake, intermediate – term, Seismicity parameters