پایش خشکسالی هواشناسی-پوشش گیاهی با استفاده ازداده‌های سنجش از دور ماهواره‌ای

، صفحه 9-12 (4)
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1833-NIGS
نویسندگان
1استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری زیستی داشنگاه تهران
2دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی دانشگاه تهران
3دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
چکیده
هدف از این مطالعه، ارزیابی قابلیت استفاده از داده‌های دورسنجی ماهواره‌ای در پایش خشکسالی‌های هواشناسی-پوشش گیاهی است و استان کرمانشاه به‌عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شده است. برای این منظور از داده‌های بارندگی ماهواره TRMM، پوشش گیاهی و دمای سطح زمین سنجنده MODIS ماهواره Aqua در طی فصل رشد و دوره‌ آماری 8 ساله 2012- 2005 استفاده شد. پس از تصحیح تصاویر دو ماهواره مذکور، شاخص‌های وضعیت بارندگی (PCI)، شاخص وضعیت دما (TCI) و شاخص اختلاف نرمال‌شده پوشش گیاهی (NDVI) محاسبه شد. سه شاخص مذکور با روش وزن‌دهی آنتروپی ترکیب شد و شاخص ترکیبی در اصطلاح، شاخص خشکسالی هواشناسی-پوشش گیاهی (CDI) نامیده شد. به‌علاوه، دو شاخص خشکسالی مشهور مبتنی بر داده‌های زمینی (SPI و SPEI) در پنجره‌های زمانی مختلف محاسبه شد. نتایج نشان داد شاخص‌های دورسنجی و زمینی، خشکسالی‌ شدیدی در سال 2008 گزارش کرده‌اند. شاخص ترکیبی در مقایسه با شاخص‌های منفرد ماهواره، همبستگی بالاتری با شاخص‌های زمینی دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Monitoring of meteorological-vegetation droughts using satellite remote sensing data
Authors
Zahra Aghashariatmadari, Saeideh Kamali, Javad Bazrafshan
Abstract
The goal of this research is to assess the capability of satellite remote sensing data for monitoring of meteorological-vegetation droughts in the Kermanshah province. TRMM satellite rainfall data, the vegetation and the land-surface temperature data from the MODIS Aqua satellite for the period from 2005 to 2002 were employed for this purpose. After correction of images, precipitation condition index (PCI), temperature condition index (TCI), and normalized vegetation difference index (NDVI) were derived. The three mentioned indices were integrated using the entropy weighting approach, and the resulting index was called as the meteorological-vegetation drought index (CDI). Furthermore, two well-known ground-based drought indicators (SPI and SPEI) were calculated. According to the findings, both satellite- and ground-based drought indices revealed severe drought in 2008. Combined indices have a higher correlation with ground-based drought indices than single satellite indices.
Keywords
Drought, Precipitation, Temperature, Satellite, Vegetation, Kermanshah