اثر بسامد موج الکترومغناطیسی و دما بر گذردهی دی‌الکتریکی آب

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1186-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این بررسی، تغییر گذردهی دی‌الکتریکی آب با تغییر بسامد و دما انجام شده است. رفتار غیر عادی مولکول‌های قطبی آب طوری است که گذردهی دی‌الکتریکی آن از حدود 80 در بسامد‌های پایین الکترومغناطیسی تا حدود 5 در بسامد‌های بالا کاهش یابد. همچنین افزایش دمای باعث کم شدن این مقدار ثابت دی‌الکتریک در بسامد‌های پایین و بالا می‌شود در حالی که در بسامد‌های بینابین آنها، این تغییر با دما دارای رفتاری غیرخطی و نامشخص است. بر این اساس، نقشه‌هایی از تغییر گذردهی دی‌الکتریکی آب با تغییر بسامد برای گستره‌ای از مقادیر دمایی معمول رسم شد که از آنها می‌توان به عنوان نقشه‌های مادر برای شناخت گذردهی دی‌الکتریکی آب استفاده کرد. گذردهی دی‌الکتریکی آب یکی از پارامترهای اساسی برای استفاده در روش رادار نفوذی به زمین (GPR) است.
کلیدواژه ها
 
Title
The effect of frequency of an EM wave and temperature on dielectric permittivity of water
Authors
Abstract
In this study, changing the dielectric permittivity of water by changing temperature and frequency of an EM field is done. The dielectric permittivity of water ranges between 80 for low frequencies to about 5 for high frequencies. Besides, increasing temperature leads to decrease in this value at both low and high frequencies whereas at middle frequencies it behaves nonlinear and unusual. So, a map of the dielectric permittivity of water changes against frequency and temperature is mapped so that one can use it to identify the dielectric permittivity of water at desired frequency and temperature. Dielectric permittivity of water is a key factor for Ground Penetrating Radar surveys.
Keywords
dielectric permittivity of water, electromagnetic wave, Temperature