بررسی تغییرات نرخ لرزه خیزی در پهنه های مختلف لرزه زمین ساختی ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1200-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق، تغییرات نرخ لرزه خیزی در پهنه های مختلف لرزه زمین ساختی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، داده های لرزه خیزی گستره ایران در بازه زمانی 2017-2006 مورد استفاده قرار گرفته و پس از جداسازی برای 5 پهنه لرزه زمین ساختی ایران (البرز - آذربایجان، کپه داغ، شرق - مرکز ایران، زاگرس و مکران)، به کمک نرم افزار Zmap، تغییرات پارامتر z-value نسبت به زمان، در هر پهنه بررسی شده و نمودار این تغییرات تهیه شده است. بررسی و مقایسه این نمودارها حکایت از آن دارد که در بین این پهنه های لرزه زمین ساختی، بیشترین تغییرات نرخ لرزه خیزی به پهنه زاگرس و کمترین تغییرات به پهنه های کپه داغ و مکران اختصاص دارد. همچنین، در بازه زمانی نزدیک به حال حاضر، پهنه البرز - آذربایجان نرخ لرزه خیزی کمتری نسبت به لرزه خیزی پس زمینه را تجربه می کند.
کلیدواژه ها
 
Title
An investigation of the seismicity rate variations in different seismotectonic zones of Iran
Authors
Abstract
In this research, the changes in seismicity rate for different seismotectonic zones of Iran have been investigated. For this purpose, seismicity data of the Iranian plateau during the period of 2006-2017 were used. After extracting data for the five seismotectonic zones of Iran (Alborz-Azarbaijan, Kopeh Dagh, East-Centeral Iran, Zagros and Makran), Zmap software has been employed for analyzing temporal changes of z-value in above-mentioned five zones and then, the charts representing these changes were provided. Results obtained indicate that among these zones, the highest degree of changes in seismicity rates can be seen in the Zagros zone and in contrast, the least degree of changes is observed in the Kopeh Dagh and Makran zones. Furthermore, in time intervals near to the present, the Alborz-Azarbaijan zone experiences less seismicity rate than the background seismic activity.
Keywords
Seismicity rate, Seismotectonics, Background seismicity, Temporal analysis, Iran, Zmap software