بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1541-NIGS
نویسندگان
1مشهد/مشهد
2عضو هیئت علمی گروه فیزیک و مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده
بررسی پارامترهای لرزه ای یک ناحیه، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت توزیع تنش و موقعیت زمین لرزه های آینده در آن ناحیه را در اختیار ما قرار می دهد. در این پژوهش با استفاده از کاتالوگ زمین لرزه های شمال غرب زاگرس بعنوان یکی از استان های لرزه زمین ساختی ایران در محدوده زمانی آبان ماه 1396 لغایت خرداد ماه 1398، پارامترهای مربوط به نحوه کاهیدگی لرزه ای پس لرزه های زمین لرزه 21 آبان ازگله کرمانشاه را بر اساس رابطه اصلاح شده آموری تعیین نمودیم. اگرچه مقادیر پارامترهای کاهندگی c وk به شدت تحت تأثیر تعداد رکوردها قرار دارند ولی مقدار پارامتر p در محدوده 0.69 تا 1.18 تعیین گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of Aftershock Decay with time, 2017 Nov. 12, Ezgeleh Earthquake Sequence
Authors
Jalal Aliabadi, Sayyed Keivan Hosseini
Abstract
Investigation on seismic parameters of an area can provide valuable information on the distribution of stress and the location of future earthquakes on that area. In this study, using earthquakes catalogue of NW Zagros as a seismotectonic province in west of Iran for the period of Sep. 2017 to Jun. 2018, we estimated the parameters related to the seismic attenuation of aftershocks for the specific magnitude will be obtained based on the modified Amori’s equation. Although attenuation parameters of c and k are strongly influenced by the number of records but the p-value was determined in the range of 0.69-1.18.
Keywords
aftershock, Omori attenuation, Ezgeleh earthquake, Zagros, Iran