بررسی لرزه خیزی القایی منطقه سد داریان، غرب ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1606-NIGS
نویسندگان
1دانشجو_ کارشناسی ارشد پژوهشگاه بین اللملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
لرزه خیزی منطقه سد داریان، با استفاده از شبکه لرزه نگاری محلی سد و نیروگاه داریان در دوبازه زمانی برابر 20 ماهه قبل و بعداز آبگیری سد، مورد بررسی قرارگرفته است. تعداد زمین لرزه‌ها بعد از آبگیری، افزایش یافته و بیشتر مربوط به گسل های داریان و حاجی می باشند. همچنین پایداری گسل دراثر بار مخزن سد نشان می دهد که گسلهای داریان و حاجی در اثر بار مخزن پایداری کمتری را نشان می دهند (وقوع زمین لرزه را به جلو می اندازند). رابطه ضریب کیفیت برای بازه زمانی قبل از آبگیری به صورتQc= (44±9) f (0.94±0.07) ، و برای بازه زمانی برابر بعد از آبگیریQc= (36±7) f (0.99±0.06) بدست آمده است که مقدار بسیار کمی کاهش یافته و بیانگر افزایش ناهمگنی و فعالیت تکتونیکی منطقه است. گشتاور لرزه ای تجمعی آزاد شده شده بعد از آبگیری نسبت به قبل از آبگیری تقریبا 100 برابر افزایش پیدا کرده است. بزرگترین زلزله روی داده در مدت بررسی زلزله ای با بزرگای 1/3 می باشد که در محدوده مخزن و روی گسل داریان بعد از آبگیری رخ داده است.
واژههای کلیدی: لرزه خیزی القایی، سد داریان، ایران.
کلیدواژه ها
 
Title
Reservoir Induced Seismocity in the Darian Dam Region, West of Iran
Authors
Raheleh Shiryazdi, Majid Mahood
Abstract
In this paper seismicity of Darian dam region in two intervals, 20 months before and after of impounding the reservoir have been studied by using Darian dam local seismological network. Earthquakes increase after impounding and more increasing is on Darian and Haji fault. These two faults have shown less stability after impounding (because of precipitating the events). The quality factor for these two intervals are estimated. Qc= (44±9) f (0.94±0.07) for before and Qc= (36±7) f (0.99±0.06) for after impounding. Comparing these two factors shows a few reduction because of increasing heterogeneous and tectonic activity. Seismic moment release after impounding is 100 times more than before. The largest recorded earthquake during this monitoring has magnitude ml=3.1 on Darian dam.
Keywords
induced seismicity, Darian, Iran