بررسی آماری زمین‌لرزه‌های ایران در سال 1396

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1104-1107 (4)
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
ایران یکی از لرزه‌خیزترین کشورهای جهان است که به خاطر زلزله‌های فاجعه باری که داشته است در دنیا معروف است. در سال 1396 بیش از هجده هزار زمین‌لرزه در ایران ثبت شده‌است که پنج تای آنها دارای بزرگای مساوی یا بزرگتر از 6 بوده‌اند و بزرگترین آنها زمین‌لرزه 21 آبان 96 ازگله-سرپل ذهاب با بزرگای 7.3 در غرب کشور بوده‌است. از لحاظ تعداد زمین‌لرزه‌ها شاهد افزایش 60 درصدی زمین‌لرزه‌های ثبت شده نسبت به چند سال اخیر بودیم. اگرچه بخشی از افزایش مشاهده شده بخاطر افزایش ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در سطح ایران بوده‌است اما با نگاهی به آمار زمین‌لرزه‌های متوسط تا بزرگ و پراکندگی آنها می‌توان دریافت که سال 96 فعالترین سال از لحاظ لرزه‌ای در سه دهه اخیر بوده‌است. اگرچه از لحاظ تعداد امکان مقایسه آماری بین زمین‌لرزه‌های ثبت شده بین سال گذشته و سالهای دهه‌های پنجاه و شصت شمسی امکان پذیر نیست اما در محدوده سالهای بین 1357 تا 1361 شمسی با توجه به رخداد زمین‌لرزه‌های بزرگ، شاهد آزاد شدن انرژی لرزه‌ای بالایی در ایران بوده‌ایم و این امر اهمیت آمادگی مقابله با زمین‌لرزه را در ایران نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Statistical analysis of Iran recorded Earthquakes in 2017 (Iranian calendar: 1396)
Authors
Ali Moradi
Abstract
Iran is one of the most seismically active countries in the world and it also known worldwide for its disastrous earthquakes. In 2017 (1396 in Iranian Calendar), Iranian seismological center recorded more than 18000 earthquake in Iran, shows an increase 60 percent compared to annual average in recent years. This increase was not only due to number of recorded small earthquakes, which could only be attributed to increased network capability due to the increase in the number of seismic stations (install new stations and start cooperating with other seismic agencies), but also there is a significant increase in the number of recorded medium to large earthquakes. In 2017, six earthquakes with Magnitude around 5 and more were recorded in Iran and the biggest one with magnitude 7.3 was recorded in Ezgele-Sarpol e Zahab. This number of medium to large events which scattered in Iran was unique in two last decades but with a quick look at instrumental seismicity, there have been years in Iran that the number of earthquakes with magnitude around 6 and bigger is same as last year status and we can see in consecutive years, 1978 to 1982, Iran has experienced very high seismic energy release and this seismic activity indicates the importance of earthquake preparedness in Iran
Keywords
seismicity, Iran, preparedness, statistics