ارزیابی مدل عددی WRF در پیش‌بینی بارش به کمک سنجنده TRMM

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1103-NIGS (R1)
نویسندگان
چکیده
پیش‌بینی بارش نقش اساسی در بررسی مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب و خشکسالی دارد. این تحقیق به لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی است، که به بررسی نقش طرحواره‌های خردفیزیکی در پیش‌بینی بارش می‌پردازد. در این پژوهش، توان‌مندی مدل عددی پیش‌بینی وضع‌هوا، WRF، در پیش‌بینی بارش تجمعی سطح زمین مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا مدل با چهار طرحواره خردفیزیکی متفاوت اجرا شده و توان‌مندی هر ترکیب طرحواره مورد ارزیابی قرار گرفت. مبنای ارزیابی سنجنده TRMM است که داده‌های بارش سطح را هر سه ساعت گزارش می‌کند. روش ارزیابی روش همبستگی پیرسون است. نتایج نشان می‌دهند، کاربست طرحواره‌های خردفیزیکی تامسون، لین و همکاران، کسلر و WSM6 در مدل WRF به‌ترتیب پیش‌بینی با همبستگی 38/0 و 41/0 و 39/0 و 39/0 را به‌دست می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Verification of WRF predicted precipitation data by TRMM
Authors
Abstract
Precipitation forecasting plays main role in the assessment of natural hazards, including floods and droughts. The purpose-oriented research is an applied research that examines the role of micro-physical schemas in predicting rainfall. At this research, the ability of Weather Research and Forecasting system (WRF) in forecasting of precipitation is examined. Four microphysics schemes of WRF were implemented to make four different runs of model. Forecasted data subsequently verified by precipitation data from TRMM. Verification method that was used is Pierson correlation coefficient. The results show that, Thompson, Lin .et. al, Kesller and WSM6 schemes respectively were in correlation with the TRMM with 0.38, .041, 0.39, and 0.39 Values.
Keywords
WRF, TRMM, Precipitation, Verification, Satellite, Correlation