شبیه سازی ساختار درونی یک سامانه همرفتی میان مقیاس در منطقه ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1077-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این پژوهش، تحلیل دینامیکی از ساختار درونی یک رخداد MCS که در روزهای 13 و 14 آوریل 2016، بخش‌های غرب و جنوب‌غرب ایران را تحت‌تأثیر قرار داد و منجر به بارش‌های سنگین و جاری ‌شدن سیل در این مناطق شد، ارائه شده است. در این راستا، از شبیه‌سازی‌ مدل WRF با چهار دامنۀ تو‌در‌تو با تفکیک‌های 36، 12، 4 و 1.33 کیلومتر برای بررسی برخی از پارامترهای دینامیکی این سامانه استفاده شده است. بدین منظور، خروجی‌های دامنۀ چهارم که دارای توان تفکیک بالایی است، به‌کار گرفته شد. نتایج نشان داد که مدل در نمایش ویژگی‌های میان‌مقیاس MCS منتخب از جمله الگوی افقی آن شامل خط همرفتی و بخش بارش پوشنی، شکل‌گیری لایۀ تکامل‌یافته و صعود مورّب آن به سوی عقب سامانه، ساختار قائم MCS، تشکیل جت درون‌شارش عقبی و فرود آن به سطح زمین تحت تأثیر فرایندهای سرمایشی در زیر پایه ابر پوشنی موفق عمل کرده است.
کلیدواژه ها
 
Title
The simulation of internal structure of a mesoscale convective system over Iran
Authors
Abstract
In this study, the dynamical analysis of a mesoscale convective system (MCS) event that occurred during 13 and 14 April 2016 over the west and southwest of Iran and resulted in heavy rainfall and flood in these areas has been presented. In this regards, the simulation of WRF model with four meshes of 36, 12, 4 and 1.33-km horizontal resolution has been used in the study of some dynamical parameters of this system. So, the model simulations obtained from the innermost domain with the high resolution were used. Results show that the model was able to display some features of the selected MCS such as the horizontal pattern of the MCS including the convective line and stratiform precipitation region, the formation of an elevated layer and its slantwise ascending to the rear of the system, vertical structure of MCS, the formation of a rear inflow jet and its descent to the surface under the influence of cooling processes below the stratiform cloud base.
Keywords
: Mesoscale Convective System (MCS), Convection, Stratiform, Rear inflow jet, Weather Research and Forecasting (WRF), Slantwise ascending